Instal·lacions

 

 

Al C/Esquirol 9, hi ha les aules de 1r, 2n i 3r d’ESO, el laboratori, les aules de Tecnologia, l’aula de Música, la secretaria del centre, els despatxos (direcció, cap d’estudis i coordinació pedagògica) i la sala de professorat.

També el gimnàs, els vestidors i un pati amb instal·lacions per a practicar diferents esports.

Als mòduls fa classe l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat. En aquest mateix espai es disposa d’un segon laboratori així com d’una aula d’informàtica.

 

AMPLIACIÓ INSTITUT MONTPEDRÓS

AL NOVEMBRE DE 2017 EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT INICIA LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT MONTPEDRÓS.

Les obres d’ampliació de l’Institut s’van donar per iniciades el 7 de novembre de 2017 i es preveu que acabin l’octubre de 2018, tot que el compromís del Departament i l’Empresa constructora és iniciar el curs 2018/2019 amb els espais necessaris per acollir tots els grups.

Infraestructures.cat per un import 1,7 milions d’euros, va adjudicar a l’empresa Construccions Clots i Claret, S.L l’execució de l’obra. Tot que el contracte no estava signat, al mes d’octubre, conjuntament els Serveis Tècnics del Departament, l’empresa constructora i la direcció del centre van dissenyar el pla d’evacuació provisional mentre durin les obres.

El dia 7 de novembre es va signar el contracte, i al llarg del mes de novembre s’han anat fent les actuacions de seguretat ( realitzar tancaments de passadissos i obrir noves sortides d’emergència) per adaptar el pla d’evacuació i seguretat de l’Institut durant l’execució de les obres.

Aquest pla de seguretat i salut s’ha elaborat tenint en compte la singularitat de l’actuació, per garantir la convivència amb el funcionament ordinari del centre. En aquest sentit, l’obra es desenvolupa majoritàriament en les actuals pistes, a les que no es pot accedir.

Els espais d’esbarjo alternatius es situan al pati central de l’edifici, que ha estat recentment pavimentat en el marc d’un RAM realitzat a l’estiu, i a la part sud de l’edifici i dels mòduls.

D’acord amb el pla d’obra, i de manera coordinada amb l’Institut, es va preveure que la primera setmana de desembre del 2017, coincidint els dies festius i les jornades culturals, una part de l’alumnat realitzés sortides i activitats fora del centre. D’aquesta manera s’ha pogut executar la part més incompatible de l’obra amb la normalitat de les classes, consistent en l’enderrocament de la zona de l’edifici actualment afectada.

D’acord amb el calendari previst, els 10 mesos d’execució de l’obra es comptabilitzaran a partir de la fase de l’enderroc, fet que preveu la finalització de l’actuació al mes d’octubre de 2018. Aquest calendari genera el problema de no poder disposar del conjunt de les 10 noves aules que oferirà l’ampliació per a l’inici del curs al setembre de 2018.

El Departament d’Ensenyament, per donar resposta a aquesta situació i garantir el normal inici de curs 2018/2019, ha arribat a un acord amb l’empresa Clots i Claret per tal que, tot i no tenir l’obra acabada, a l’inici del curs vinent es pugui fer una recepció parcial del nou edifici i poder utilitzar amb normalitat al menys 3 aules noves. Amb aquest tres nous espais, les aules existents tant a l’edifici com als aularis, es podrà començar el curs 2018/2019 amb els espais necessaris i, durant el primer trimestre de curs, es normalitzarà la situació amb la incorporació de tots els nous espais.

La direcció del centre està fent un estret seguiment de l’execució de les obres, mantenint informat en tot moment, el Consell Escolar, el Claustre de professorat i l’AMPA, per tal de garantir el desenvolupament més ràpid possible de les obres i les necessàries mesures de seguretat i convivència amb el funcionament ordinari i normal del centre.

 

Val a dir que fins l’acabament del 2013-14 vam poder gaudir de les instal·lacions al centre cívic de Can Baruta: