Treball per àmbits

El treball per àmbits pretén combinar l’aprenentatge més competencial i significatiu del treball globalitzat amb el respecte per les diferents aproximacions al coneixement que tenen les diferents especialitats. De 1r a 3r d’ESO treballem amb aquest esquema, potenciant la codocència (dos docents a l’aula) sempre que sigui possible:

 

Àmbit lingüístic i social:

 • HUMANITATS (6 hores): Projectes i contextos d’aprenentatge de l’àmbit lingüístic i social.
 • EINES LINGÜÍSTIQUES (2 hores): Coneixement de la llengua i revisió de textos.
 • ANGLÈS (4 hores): Projectes i contextos d’aprenentatge transversals amb altres àmbits. Treball integrat de la llengua i el contingut.

 

Àmbit cientificotecnològic i matemàtic:

 • STEM (6 hores): Projectes i contextos d’aprenentatge de l’àmbit científicotecnològic i matemàtic
 • EINES MATEMÀTIQUES (2 hores): Aprenentatge de les matemàtiques basat en la resolució de reptes, el diàleg i el raonament per donar suport al bloc STEM amb un treball més específic i formal.

 

Àmbit d’expressió:

 • MÚSICA (2 hores): 1r i 2n
 • VISUAL I PLÀSTICA (2 hores): 1r i 3r
 • EDUCACIÓ FÍSICA (2 hores)

 

Altres franges:

 • FÒRUM (2 hores): Tutoria + Cultura i Valors Ètics.
 • APRENDRE A APRENDRE (1 hora): Només a 2n.
 • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA (1 hora): Només a 3r.
 • COMISSIÓ (1 hora): Barrejant nivells de 2n i 3r, activitats de participació en grups petits.
 • OPTATIVES (2 hores): Oferta dels diferents àmbits.

 

Treball de síntesi:

Es basarà preferiblement en una proposta artística, a partir de la que es treballin tot els àmbits de manera transversal.