Bases del projecte

 1. L’alumnat és el centre i el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Cal fomentar la seva autonomia i tenir en compte l’estreta relació entre emoció, motivació i cognició.
 2. La interacció amb els altres és un element fonamental en l’aprenentatge. Cal aprendre a treballar en equip, fomentant el respecte, la responsabilitat i la participació.
 3. L’aprenentatge ha de ser inclusiu. Aprenem ajudant-nos els uns als altres i acceptant la diferència en entorns heterogenis.
 4. L’aprenentatge ha de ser personalitzat, en funció de les necessitats, motivacions i coneixements previs de cada noi i noia.
 5. L’aprenentatge ha de ser significatiu i, per tant, globalitzat i competencial. S’aprèn millor quan hi ha una necessitat d’aprenentatge i aquesta sorgeix quan s’ofereix un autèntic repte.
 6. Cada branca del saber té la seva manera d’arribar al coneixement i els seus propis objectius. El treball per àmbits ens permet combinar el treball globalitzat amb les particularitats de les diferents disciplines del coneixement.
 7. La metodologia ha d’estar al servei de l’aprenentatge. El treball per projectes és una eina potent per un aprenentatge significatiu i en prioritzarem el seu ús, però l’equip docent decideix la metodologia més adient en cada situació.
 8. La principal funció de l’avaluació no és la qualificació sinó la retroalimentació constructiva i la millora de l’aprenentatge. Autoavaluació i coavaluació, juntament amb el diàleg, són eines imprescindibles.
 9. L’organització del centre ha de tenir sempre com a guia els objectius pedagògics i, per tant, l’acció tutorial, la confecció dels equips docents, l’organització horària i la coordinació han d’estar al servei de l’aprenentatge.
 10. La docència compartida és un instrument que ens ajudarà a millorar la pràctica docent, a donar exemple de treball en equip i a proporcionar una millor atenció a les necessitats de tot l’alumnat.
 11. La innovació no és un objectiu en si mateixa sinó un compromís individual i col·lectiu per tal de millorar la nostra pràctica docent. És fonamental la pràctica reflexiva i la formació continuada.
 12. La cohesió i implicació de tota la comunitat educativa és un element clau per l’èxit educatiu. Un clima de confiança i cooperació facilita la tasca docent i repercuteix positivament en l’alumnat.
 13. L’institut ha de ser obert a l’entorn. Volem col·laborar amb el recinte de la Fabra i Coats i amb altres entitats de Sant Andreu i de Barcelona.