Normes i funcionament

4.1.       Aspectes bàsics de funcionament del centre

 1. Els alumnes han de fer cas a les indicacions de qualsevol professor o personal no docent del centre.
 2. El professor és el responsable del funcionament global del centre i la màxima autoritat quan està en l’exercici de les seves funcions.
 3. El tracte ha de ser respectuós i considerat amb qualsevol company, professor, membre del personal no docent o convidat especial del centre.
 4. S’ha de ser puntual en totes les activitats acadèmiques i extraescolars. La manca de puntualitat comportarà una sanció.
 5. A primera hora del matí la porta d’entrada s’obrirà a les 8.10h i es tancarà passats 5 minuts de l’hora de començament de les classes (8.20h)
 6. L’alumnat que arribi més tard de les 8.20h haurà de romandre al vestíbul i no podrà assistir a la primera classe.
 7. Tan sols es permet la sortida del centre a un/a alumne/a quan el pare, mare o tutor legal el vingui a recollir i signi en el registre de Consergeria. Excepcionalment, l’alumnat de 4t d’ESO , batxillerat i CFGM podrà sortir del centre amb autorització escrita de la família (model penjat al Web del centre) i trucada prèvia al Cap d’estudis o a qualsevol altre membre de l’equip directiu.
 8. Aquesta restricció no afecta els alumnes de Projecte singular ja que els dimecres, dijous i divendres tenen un horari sotmès a les pràctiques a l’empresa; per tant, poden entrar o sortir quan hagin de venir al centre, amb l’autorització de la família i la tutora.
 9. En cas d’absència, la família ho ha de notificar a consergeria a primera hora del matí telefònicament i l’alumnat de Projecte singular també hauran d’avisar l’empresa.
 10. Si s’ha de canviar d’aula es farà amb celeritat, sense entretenir-se ni fer soroll.
 11. Està prohibit menjar o beure als passadissos o a les aules. Per ús estrictament personal, es pot portar una ampolla d’aigua per tal de beure entre classes i a l’hora de l’esbarjo.
 12. L’accés a la cantina està restringit als alumnes exclusivament a l’hora del pati. Només i de manera excepcional, s’hi tindrà accés quan s’hagi d’habilitar com a aula en situacions de saturació d’espais o activitats escolars especials.
 13. L’ús dels lavabos s’ha de limitar a les estones d’esbarjo. Excepcionalment, l’alumnat hi podrà anar amb l’autorització del corresponent professor/a.  Es farà un ús adequat dels lavabos, especialment en tot allò relacionat amb la higiene i la neteja.
 14. Està prohibida la manipulació, el consum i/o tinença de tabac, alcohol o qualsevol altra substància il·legal en tot el recinte del centre.
 15. Està prohibit l’ús del telèfon mòbil tret que el professor l’autoritzi amb finalitats educatives relacionades amb la seva matèria.

En cas de necessitar qualsevol comunicació urgent es pot fer a través de consergeria.

 1. El centre no es fa responsable de les pertinences de l’alumnat.
 2. La indumentària o vestimenta s’ha d’avenir al que és propi d’un centre educatiu.
  Per tant no podem exhibir gorres ni mostrar la roba interior.
 3. Cal tenir cura de la higiene personal per respecte als altres.
 4. S’ha de mantenir l’ordre i la neteja a l’aula i també a l’entorn escolar: patis, lavabos, etc.
 5. Cal respectar el mobiliari i el material del centre.
 6. Es pot utilitzar el servei de mediació, que està a disposició de tota la comunitat educativa, prèvia demanda.
 7. Les aules han de quedar sempre tancades quan els alumnes les abandonen. Sempre que es detecti una aula oberta i sense alumnes és obligat de tancar-la immediatament.
 8. L’organització del Centre vetllarà perquè no es produeixin robatoris dins l’Institut, però la responsa­bi­­li­tat última de qualsevol objecte personal correspon al mateix propietari que, per tal de salvaguardar-lo, pot fer ús de les taquilles.
 9. En el cas d’absència d’un professor/a, els alumnes d’ESO romandran a classe sigui quina sigui l’hora en què es produeixi aquesta absència. Pel que fa als alumnes de batxillerat podran marxar a primera o última hora, en les altres hores restaran a l’aula esperant les indicacions del professor de guàrdia.

4.2.       El funcionament de la classe

 1. El clima de treball mínim i indispensable és el que manté un silenci respectuós amb els companys de la mateixa aula i els de les aules properes. Per silenci s’entén tant l’absència de xivarri i de sorolls innecessaris com l’absència de jocs, empentes, llançament d’objectes i altres molèsties que puguin ocasionar-se entre companys o durant el desenvolupament de la classe.
 2. Cal mantenir el lloc de treball assignat pel tutor/a a l’ aula.
 3. Qualsevol distorsió d’aquestes mínimes condicions ha de ser amonestada pel professor per tal de recuperar les condicions normals de treball. Quan aquest ho consideri necessari sancionarà els alumnes que correspongui per tal de marcar clarament els límits i condicions de la classe.
 4. La classe comença quan el professor/a, havent tocat el timbre, entra a l’aula i fa la corresponent indicació. En aquest moment els alumnes han de tenir el material corresponent de l’assignatura sobre la taula i en disposició de començar a treballar. Qualsevol activitat, incident o circumstància que retardi el començament de la classe pot ser sancionat, i davant la reincidència és convenient fer-ho.
 5. La classe no acaba fins que el professor/a ho diu.
 6. El professor passarà llista per tal d’anotar a la intranet les absències i consignar els retards que es produeixin. Cal precisar que una vegada el professor ha arribat a l’aula i ha tancat la porta, aquells alumnes que de manera reiterada arribin tard a classe, no podran entrar-hi i hauran d’esperar l’inici de la següent classe a la sala d’expulsats. El RETARD s’anotarà convenientment i se sancionarà els alumnes protagonistes, segons es cregui convenient, atenent a la seva gravetat o reiteració.
 7. Els alumnes no poden sortir de l’aula en cap moment durant la classe. Només el professor/a pot autoritzar expressament a un alumne/a a fer-ho si aquest mostra alguna necessitat personal molt urgent o és necessari fer un encàrrec pel professor. Respecte a les “necessitats urgents” és el professor qui decideix en últim terme donar crèdit o no a les peticions de l’alumne segons la confiança que li mereix.
 8. És obligatori portar cada dia els materials de treball i els llibres, així com els deures i les activitats fetes. Complir en les dates indicades el lliurament de treballs i aplicar els criteris acordats d’elaboració i presentació de treballs i dossiers.
 9. La cura i el manteniment de l’aula és responsabilitat del grup d’alumnes i del professor/a que l’ocupa en cada moment.

4.3.       Canvis de classe

La circulació pels passadissos ha de ser la mínima i necessària.

Si els alumnes no han de canviar d’espai, hauran de restar a l’interior de l’aula.

Si s’ha de canviar d’aula el professor esperarà que acabin de recollir el material i tancarà l’aula quan tothom hagi sortit i el canvi es farà amb celeritat, sense entretenir-se ni fer soroll.