Projecte Educatiu

L’Institut Les Vinyes té com a objectiu últim el desenvolupament integral de l’alumnat com a persones, el seu creixement individual, tant físic com emocional i intel·lectual, i la seva integració plena en la societat. A tal fi, el Centre es fa responsable de garantir, en l’àmbit de la seva competència, la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes i per a totes les alumnes. En concret, volem identificar-nos per una atenció acurada a la diversitat de l’alumnat, intentant donar a cada noi i a cada noia els recursos que l’ajudin en la seva progressió acadèmica i personal.

El centre imparteix Educació Secundària Obligatòria, de 1r a 4t d’ESO.

Tenint en compte aquests plantejaments passem a concretar les línies d’actuació que guiaran l’etapa obligatòria:

 • El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, tot garantint el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.
 • La innovació metodològica i didàctica a les aules per a l’adquisició de les competències bàsiques. Prioritàriament, les comunicatives i lingüístiques, les matemàtiques, científiques i l’autonomia i iniciativa personal.
 • Desenvolupament, seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat com a competència transversal. L’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Millora de la competència comunicativa de l’alumnat en llengües estranger Anglès primera llengua estrangera i alemany segona llengua estrangera.
 • Definició de criteris per analitzar i millorar activitats de lectura i promoure l’ensenyament de les estratègies i habilitats lectores (impuls de la lectura) en entorns analògics i digital La biblioteca com un espai de suport al currículum.
 • La personalització dels aprenentatges a través de l’atenció individualitzada per donar resposta educativa amb atenció metodològica adequada a les necessitats de tots els alumnes, l’orientació educativa i l’acció tutorial.
 • L’emprenedoria per afavorir la creativitat i la innovació.
 • El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats educatives dels alumnes, afavorint l’autoformació en centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per a la seva transferència a l’aul
 • Capacitació i actualització metodològica, científica, tècnica i didàctica.
 • La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne, a través de la carta de compromís educatiu i de les estratègies del centre (tutors/es, entrevistes, espai virtual, missatgeria electrònica, pàgina web).
 • Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora del clima escolar i l’èxit educati
 • Participació de la comunitat educativa i relacions amb l’entorn. Promoció del treball i l’aprenentatge en xarxa com a eina per elaborar projectes comunitaris i construir una acció contínua i coherent entre els diferents agents educatius d’un territori.
 • La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquen el centre, les famílies i els serveis socials.

Document complet aprovat pel Consell Escolar de l’Institut Les Vinyes