Avaluar per aprendre

Sovint s’ha vist l’avaluació com la culminació del procés d’ensenyament –aprenentatge i se li ha atorgat l’única finalitat de quantificar els coneixements adquirits per l’alumnat.

Tal com diu la Direcció general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat del Departament d’Ensenyament, l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, però a més a més, per a l’alumnat, esdevé un element essencial per aprendre ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatge i assolir l’èxit.

El canvi en el paper de l’avaluació impulsa la transformació metodològica. Tal com diu Philippe Perrenoud, si canvies l’avaluació, ho canvies tot.

Al nostre institut resulta clau l’aplicació de l’avaluació formadora. Fer que els nostres alumnes assumeixin l’error com una oportunitat de millora i adquireixin criteri i capacitat d’autoavaluar-se i coavaluar, és un dels punts clau de la nostra línia pedagògica. S’ha recollit en una web les línies mestres i les eines que s’apliquen a l’Institut Vall de Llémena en l’avaluació formadora.

PROJECTE ENTRENA’T PER LA VIDA (PORTAFOLI DIGITAL)

Web Entrena’t per la vida

Sovint s’ha vist l’avaluació com la culminació del procés d’ensenyament –aprenentatge i se li ha atorgat l’única finalitat de quantificar els coneixements adquirits per l’alumnat.

Tal com diu la Direcció general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat del Departament d’Ensenyament, l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, però a més a més, per a l’alumnat, esdevé un element essencial per aprendre ja que els alumnes que constaten el seu progrés i saben regular-se estan més preparats per avançar en els aprenentatge i assolir l’èxit.

En aquesta línia, s’implementa el projecte “ Entrena’t per la vida” que pretén que els alumnes siguin protagonistes de seu procés d’avaluació de tal manera que prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar i els assumeixen com a repte de superació personal.

Aquesta activitat, tots els alumnes la realitzen durant una hora cada setmana. El procediment que aplicaran serà el següent:

esquema portafoli

Tot aquest procés l’alumne el documentarà en un bloc (les seves reflexions, les rúbriques, les evidències de millora , …) que anomenem portafoli digital. En el portafoli també hi desarà les bases d’orientació que són documents de guia elaborats pel propi alumne que l’ajuden a resoldre processos o activitats acadèmiques de certa complexitat.

icona_pdf projecte e2Transfoli_presentació resum

ENTRENA’T PER LA VIDA: EL PORTAFOLI e2TransFoli EXPLICAT PELS SEUS PROTAGONISTES

 

RECORREGUT PEL PORTAFOLI DELS ALUMNES

 

ARTICLE PUBLICAT A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL EDULERAN 2015

En relació amb aquest projecte, s’ha presentat un article a EDULEARN 2015: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies
Barcelona – 6th – 8th of July 2015.

(e2TransFoli): Millorant les competències dels alumnes mitjançant l’ús d’un portafoli electrònic personalitzat durant tota l’etapa d’ESO.

Autors: Neus Heras Navarro, Maria Jesús Marco Galindo, Xavier Cortina Sagredo , Joan Antoni Pastor Collado

Aquest article fonamentalment descriu el sistema d’ensenyament-aprenentatge personalitzat i transversal que s’està desplegant a l’Institut Vall de Llémena durant tota l’etapa de la educació secundària obligatòria per tal de desenvolupar al màxim el potencial competencial de cada alumne de manera integrada mitjançant l’ús d’una carpeta d’aprenentatge o portafoli electrònic.

icona_pdfhttp://library.iated.org/view/HERASNAVARRO2015IMP

REFERÈNCIA

N. Heras-Navarro, M.J. Marco-Galindo, X. Cortina-Sagredo, J.A. Pastor-Collado (2015) IMPROVING STUDENTS’ SKILLS WITH AN ELECTRONIC PORTFOLIO THROUGHOUT SECONDARY EDUCATION, EDULEARN15 Proceedings, pp. 6192-6201.

Appears in:

EDULEARN15 Proceedings (browse)

Pages: 6192-6201
Publication year: 2015
ISBN: 978-84-606-8243-1
ISSN: 2340-1117

Conference name: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies
Dates: 6-8 July, 2015
Location: Barcelona, Spain

ARTICLE PRESENTAT A LA JORNADA SOBRE INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’AULA (UdG – 2016)

icona_pdf

“e2TransFoli. El portafoli com a eina d’ensenyament-aprenentatge, avaluació competencial i coaching educatiu”

jornada-imWeb de les jornades