Mesures COVID-19


GRUP en quarantena temporal DATA començament DATA finalització
1r ESO B 18 de setembre de 2020 28 de setembre de 2020
2n ESO D 1 d’octubre de 2020 8 d’octubre
3r ESO A 8 d’octubre 10 octubre
2n Batx B 17 d’octubre 25 d’octubre

Si el gestor COVID ens comunica que s’ha detectat un cas positiu en un grup,
seguint les indicacions del departament de Salut, tots els alumnes
d’aquest grup hauran de quedar-se a casa fent quarantena.


PROTOCOL ALUMNAT i FAMÍLIES INICI DE CURS 20-21

Aquest protocol està recollit en el document: Pla d’organització per a l’obertura al setembre (Curs 2020-21)

Els punts més importants del protocol són els següents:
Requisits d’accés al centre

1.Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós1.
2 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
3. No estar en aïllament per ser positiu de COVID-19.
4. No estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Control de símptomes

Es podrà prendre la temperatura a tothom qui hi accedeix al centre, tant als membres del claustre, alumnat, personal PAS i persones de la comunitat educativa o treballadors externs al centre. En cas que la temperatura sigui superior a 37,5º s’actuarà d’acord amb el Protocol COVID-19.

Ús de mascareta

L’ús de mascareta serà OBLIGATÒRIA en tot l’Institut , també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.
1. Cal portar ben posada la mascareta, que tapi en tot moment la boca i el nas.
2. Cal tocar el mínim possible la mascareta. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la) i cal no tocar-se la cara sense haver fet neteja de mans.
3. Només es pot treure la mascareta en el moment de menjar i beure.
4. Cal portar-la posada des de casa i en bon estat.
5. Cal portar una bossa de paper o plàstic per guardar la mascareta.
6. Cal portar una mascareta de recanvi.

Higiene de mans

S’estableixen les pautes d’higiene de mans que han de seguir els alumnes:
1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
2. Abans i després de menjar.
3. Abans i després d’anar al WC.
4. Abans i després de la sortida al pati i de les diferents activitats.

Distància

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable assegurarà, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. També s’assegurarà aquesta distància en l’espai assignat al grup estable al pati de l’institut.
El contacte entre altres grups classe es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.

Neteja i desinfecció d’espais docents

1.Els alumnes, en el seu grup estable, tindran un lloc fix assignat i al final de la jornada escolar, realitzaran la neteja i desinfecció de la seva taula i cadira d’acord amb el protocol establert.
2.S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris. Si es fa ús d’estris comunitaris cal desinfectar-los a l’acabar la classe.
3.Al final de cada classe el professor desinfectarà les superfícies d’elements de l’aula que hagi usat: taula, cadira, ordinador, borrador i també el poms de les portes. (Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així el contacte amb les manetes de les portes.)
4.En el cas d’un ús temporal d’algun espai que després serà utilitzat per altres grups estables, cal fer abans del canvi de grup una neteja i desinfecció de taules abans de l’ocupació de l’espai per l’altre grup.

Ventilació aules

1.Es ventilaran les aules a cada canvi de classe. Cal assegurar la ventilació durant almenys 10 minuts.(Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant tota la classe.)
2.A l’hora de pati es deixaran les finestres obertes per ventilar.
3.Al final de la jornada escolar es deixaran les finestres obertes per ventilar.
4.En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups, cal fer en cada canvi de grup, una ventilació de 10 minuts, abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. (si durant la classe s’ha pogut treballar amb les finestres obertes no caldrà fer aquesta ventilació)

Entrades i sortides al centre

Els alumnes arribaran a l’entrada del centre amb la mascareta ben posada des de casa.
Abans d’entrar al centre, el professor responsable de l’accés del grup estable, portarà gel hidroalcohòlic per que els alumnes puguin fer un rentat de les mans. També podran passar un control de temperatura, i un cop rebuda l’autorització per part del professor responsable, podrà anar cap a l’aula mantenint la distància sanitària i portant la mascareta.
L’entrada al centre es farà de manera esglaonada.
S’ha establert tres punts d’entrada i els grups que hi accediran.
S’han establert dos horaris d’entrada i quins grups accediran a cada franja horària.

Els pares i mares accediran a l’interior del recinte escolar preferiblement amb cita prèvia, o en el cas que sigui necessari i ho indiqui el personal del centre. Es seguiran totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

Circulació dins del centre

S’ha assignat a cada grup l’escala i passadís per on podrà circular. Els passadissos i escales tindran sentits alternatius, segons sigui hora d’entrada o sortida dels grups. (veure plànols circulacions)
En els passadissos i zona dels lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

Ascensor

L’ascensor està reservat per a les persones que presenten dificultats de mobilitat i el seu personal de suport. L’ús serà esporàdic.

Lavabos interior edifici

Lavabos de planta baixa: Us exclusiu alumnes de 1er. ESO.
Lavabos de planta primera: Us exclusiu alumnes de 2n. ESO i 3er ESO.
Lavabos de planta segona: Us exclusiu alumnes de 4rt. ESO i BATXILLERAT.
Quan calgui esperar torn per accedir al lavabo caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

Patis

La sortida al pati serà fluida i per l’itinerari assignat.
Al pati es determinen zones per cada grup estable, on els alumnes es podrà treure la mascareta únicament per menjar i beure. Cada grup estable disposarà de la seva zona assignada. Fora d’aquesta zona caldrà mantenir la distància sanitària interpersonal de 1’5 metres i caldrà l’ús de mascaretes.
El retorn a l’aula serà fluid i per l’itinerari assignat.
(veure plànols pati i circulacions )

Lavabos a l’hora del pati

Els alumnes de 1er. ESO utilitzaran els lavabos de la planta baixa de l’edifici principal.
Els alumnes de 2n. 3er. i 4rt. ESO utilitzaran els lavabos exteriors segons l’ordre establert. (veure plànol lavabo de patis)
Els alumnes de Batxillerat utilitzaran els lavabos de la planta segona de l’edifici principal.
Quan calgui esperar torn per accedir al lavabo caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

Altres recomanacions a tenir en compte

Cal portar de casa una ampolla o cantimplora d’ús individual amb aigua. Es podrá reomplir a l’institut

Aquí es poden consultar els planols adjuntsS’han habilitat tres portes d’accés al centre, i dos torns d’entrada.

  • 1r d’ESO: Accés 2, 8:00h
  • 2n d’ESO: Accés 3, 8:05h
  • 3r d’ESO: Accés 3, 8:00h
  • 4t d’ESO: Accés 2, 8:00h
  • Batxillerat: Accés 1, 8:05h
  • Professorat i PAS: Accés 1

 

 

 

  • Enllaç: ESCOLA SEGURA, del departament d’educació. En aquest espai les famílies hi trobareu tota la informació sobre les actuacions que es portin a terme en l’àmbit educatiu i la situació de la comunitat en el context actual de pandèmia, així com les mesures i decisions que es prenguin i afectin el desenvolupament de les activitats escolars.
  • Enllaç: SALUT-ESCOLA, del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. Un dels objectius d’aquest espai és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.