PREINSCRIPCIONS ESO per al curs 19-20

Preinscripció per al curs 2019-2020, d’ ESO

 

DESCÀRREGUES:          calendari         documentacio        informació general

DATES:    29 de març al 9 d’abril (ambdós inclosos)

HORARI d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 h i de 11:00 a 14:00. Dijous de 16:00 a 18:00

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 19-20

Difusió de l’OFERTA : 27 de març
Període de PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: Del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos
Presentació de documentació: Fins el 10 d’abril
Publicació de les LLISTES amb BAREM provisional: 26 d’abril
Termini de RECLAMACIÓ a les relacions BAREMADES de sol•licituds: Del 29 d’abril al 3 de maig
Publicació de les LLISTES amb BAREM un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig
Sorteig del número de desempat: 9 de maig
Publicació llistes ordenades definitives: 14 de maig
Ampliació de peticions (per a sol•licitants que necessiten assignació d’ofici): Del 30 de maig al 3 de juny
Publicació de l’OFERTA DEFINITIVA: 11 de juny
Publicació de les LLISTES D’ADMESOS:12 de juny
Període de MATRICULACIÓ (1r ESO): Del 20 al 26 de juny, ambdós inclosos
Període de MATRICULACIÓ o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO): Del 27 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos
Publicació de les llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió: 1 d’octubre

INFORMACIÓ GENERAL

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2019 (i els d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa). Abans de fer la matrícula, per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre.
Els centres adscrits són els que el Departament d’Ensenyament vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits. Els alumnes que provenen de centres adscrits tenen prioritat d’accés.
A cada sol·licitud de preinscripció se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.


CENTRES ADSCRITS 

Els centres de primària adscrits a l’Institut La Plana són:
08030819 Escola Sentfores (Vic)
08031009 Escola Doctor Joaquim Salarich (Vic)
08057096 Escola Guillem de Mont-rodon (Vic)
08057102 Escola Andersen (Vic)
08067818 Escola La Sínia (Vic)
08069499 Escola Vic-centre (Vic)

DOCUMENTACIÓ

Documentació identificativa

-El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
-Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
-Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

-Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. (40 punts) (no cal acreditació)
– Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre (30 punts) o proximitat del lloc de treball (20 punts) del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. (acreditació: DNI/NIE o certificat o volantmunicipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar queconviu amb la persona sol·licitant)
-Beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. (10 punts) (acreditació: certificat del Departament de treball, afers socials i famílies)
-Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. (10 punts) (acreditació: certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona o document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent)
-Família nombrosa o monoparental. (15 punts) (acreditació:títol de família nombrosa o  monoparentalvigent)

S’ha de presentar l’original i fotocòpia de tota la documentació al·legada. la secretaria del centre no fa fotocòpies, en tot cas, s’han de demanar a la consergeria i tenen un cost de 0,1 euros per unitat