Sol·licituds de convalidacions de mòduls Cicles Formatius 2019-2020

Documents:

Per convalidar mòduls i UF de:

Termini de presentació de sol·licituds (a oficines):

Fins al 25 d’octubre de 2019.

Convalidacions de mòduls ASIX-DAM-DAW

Alumnat que té aprovats crèdits d’un cicle LOGSE que no ha acabat i es matricula en el cicle LOE equivalent

S’aplica el que indica la fitxa resum que trobareu a la web de l’XTEC (basada en el Real Decret del títol LOE).

El director/a del centre atorgarà les convalidacions que corresponguin als crèdits aprovats, d’acord amb la taula corresponent. Cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té un cicle LOGSE acabat i es matricula en el cicle LOE equivalent

Les convalidacions explicades en el cas anterior no s’apliquen. Si es matricula de nou en un cicle equivalent significa que vol cursar-lo de nou i ha de fer-lo sencer. Si es matricula només a determinades unitats formatives (les “noves”), se li lliurarà, en acabar el curs, un certificat acadèmic del que hagi cursat i superat.

Alumnat que té un cicle LOGSE i es matricula en un cicle LOE

S’aplica el que estigui establert en el Real Decret del cicle LOE que hagi substituït el LOGSE que té i el Real Decret del cicle LOE que cursa. Veieu primer en el Real Decret del LOE que ha substituït el cicle LOGSE que té quins mòduls professionals tenen correspondència (annex IV) i desprès compareu amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. La convalidació és possible per als que siguin comuns a ambdós cicles LOE.

El director/a del centre atorgarà les convalidacions, d’acord amb els Real Decret. Cal fer constar “convalidat” en les convalidacions i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

La resta de convalidacions que demani han de ser tractades com a singulars i trametre-les a la Direcció General. Les convalidacions que resolgui atorgar el director general hauran de constar com “convalidat” i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té un cicle LOE i es matricula en un cicle LOE

S’aplica el que estigui establert en el Real Decret del cicle LOE que té i el Real Decret del cicle LOE que cursa. Cal comparar ambdós Real Decret per veure els mòduls professionals comuns.

El director/a del centre “atorgarà les convalidacions” corresponents i es farà constar en l’expedient acadèmic, com a avaluació anterior, la qualificació numèrica obtinguda en aquests mòduls professionals en el cicle que aporta.

La resta de convalidacions que demani han de ser tractades com a singulars i trametre-les a la Direcció General. Les convalidacions que resolgui atorgar el director general hauran de constar com “convalidat” i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té un certificat Qualifica’t

Si es matricula en el mateix cicle pel que ha fet la validació, en aquest cas cal fer constar com a “convalidat” en els crèdits o unitats formatives que corresponguin, si la validació s’ha fet per experiència laboral, o la qualificació del certificat, si la validació s’ha fet per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent, cal aplicar els criteris descrits en els apartats 3, 4, 5 i 6.

Alumnat que té un certificat Acredita’t

Aquest serveix només per al cicle formatiu a què corresponen les unitats de competència acreditades. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes acreditades per poder gaudir de la convalidació.

Cal fer constar “exempció” en les unitats formatives dels mòduls professionals corresponents a les unitats de competència acreditades.

Alumnat que té un certificat de Reconeixement

Si es matricula en el mateix cicle pel que ha fet el reconeixement, en aquest cas cal fer constar com a “convalidat” en els crèdits o unitats formatives que corresponguin, si la validació s’ha fet per experiència laboral, o la qualificació del certificat, si la validaciós’ha fet per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent, cal aplicar els criteris descrits en els apartats 3, 4, 5 i 6.

Alumnat que té un certificat de professionalitat

Aquest serveix únicament per al cicle o cicles formatius a què correspon aquest certificat de professionalitat. El certificat detallarà les unitats de competència. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes certificades per poder gaudir de la convalidació.

Cal fer constar “exempció” en les unitats formatives dels mòduls professionals corresponents a les unitats de competència acreditades.

Convalidacions EIE (Empresa i iniciativa emprenedora)

Alumnat que té aprovat algun cicle LOGSE:

Administració, gestió i comercialització en la petita empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE.

En aquest cas s’aplica el que estableixen els Real Decret dels títols LOE que han substituït els cicles que tenien els crèdits mencionats concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Empresa i iniciativa emprenedora”) tant a grau superior com a grau mitjà.

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior cal aplicar l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar la mateixa qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional EIE per al cicle anterior.

Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa forma que qualsevol altre mòdul professional.

Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions, i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Convalidació de FOL

Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
  • Denominació i durada del curs
  • Localitat i data d’expedició del certificar
  • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre, cal fer constar la mateixa qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional FOL (i les seves unitats formatives) per al cicle anterior. Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa forma que qualsevol altre mòdul professional.