Informació sobre la vaga del dia 29 de novembre de 2018

Benvolgudes famílies de l’alumnat del centre

Amb motiu de la vaga convocada per diferents organitzacions sindicals, pel dijous 29 de novembre de 2018, us comunico les següents consideracions:

Les organitzacions sindicals USTEC-STES, ASPEPC-SPS i CGT han convocat una jornada de vaga en l’àmbit de l’ensenyament de 0 a 24 hores, per al dia 29 de novembre de 2018 que s’adreça a:

  • Personal docent funcionari i interí del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Personal laboral destinat en centres i serveis educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Personal docent, funcionari i interí, i personal laboral destinats en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Personal docent i laboral destinats a les llars d’infants de titularitat Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal a Catalunya.

 

Els serveis mínims marcats per aquesta convocatòria venen determinats per TSF//2018 de 27 de novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=182014&idens=1), per la qual es garanteixin els serveis essencials i es determinen els serveis mínims que indica:

Article 1:

Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre

Com a director de l’institut he de comunicar-vos que durant la convocatòria de vaga del dia 29/11/2018:

  • El centre complirà amb els serveis mínims i per tant romandrà obert amb (com a mínim) el personal indicat en el paràgraf anterior.
  • L’adhesió, o no, del personal del centre (professorat i PAS) a la convocatòria, serà a títol individual i per aquest motiu, en aquests moments, no puc indicar-vos la repercussió que tindrà en el servei. Com ja sabeu a una convocatòria de vaga els treballadors poden decidir adherir-se fins a l’últim moment, sense necessitat de comunicació prèvia a la direcció del centre.
  • Si l’adhesió a la convocatòria de vaga fos alta, no es podrà garantir el desenvolupament de  les activitats d’ensenyament-aprenentatge habituals (horaris de grups-classe i activitats de centre).  

Salutacions cordials