Comunicat sobre la vaga del dia 8 de març

Benvolgudes famílies

Amb motiu de la vaga convocada per les diferents organitzacions sindicals, pel dijous 8 de març de 2018, us comunico les següents consideracions:

–       Les organitzacions sindicals Confederación Intersindical, CO.BAS, IAC, CGT, AST, CNC i I-CSC han convocat una vaga general, per al dia 8 de març de 2018, de 0.00 a 24.00 hores, en l’àmbit territorial de Catalunya.

–       L’organització sindical USO ha convocat vaga general prevista de 12:00 a 16:00 hores.

–       Les organitzacions sindicals CCOO i UGT han convocat una vaga general de 2 hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de 2018: La vaga serà de 11.30 hores a 13.30 hores a excepció d’aquelles persones que només fan horari de tarda, per les quals la vaga serà de 15.00 hores a 17.00 hores. En el cas del personal laboral contractat per al Departament d’Ensenyament en la categoria de netejadora el qual realitza part de la seva jornada en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores de la seva jornada.

Pel que fa als serveis mínims, s’ha de tenir en compte el que s’estableix a l’ordre TSF/24/2018 d’1 de març, per la qual es garanteixin els serveis essencials i es determinen els següents serveis mínims per als centres de secundària:

“1.14 Centres docents públics i privats no universitaris:

Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.”

A data d’avui no puc estimar la incidència que tindrà la convocatòria entre el professorat i el PAS, però el centre assegurarà els serveis mínims indicats al paràgraf anterior.

D’altra banda l’alumnat (a partir del 3r curs d’ESO) que ha comunicat la seva decisió col·lectiva d’exercir el seu dret de reunió, en base a les convocatòries realitzades pels diferents sindicats d’estudiants, ha de portar l’autorització corresponent abans de l’exercici d’aquest dret; en cas de no portar-la, la no assistència a classe no tindria la consideració de falta justificada.

Salutacions cordials

Martín Martín

Director de l’INS Joan d’Àustria