DAM

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM ICB0) en alternança DUAL

Què estudiaré?

Pots estudiar DAM si vols desenvolupar aplicacions informàtiques per la gestió empresarial i de negoci, de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment (videojocs) i la informàtica mòbil (Apps).

Perquè el Joan d’Àustria?

Perquè pots venir a estudiar DAM amb nosaltres en modalitat DUAL. així que el 80% de les hores de segon curs et podràs formar treballant a les empreses amb les que tenim conveni de col·laboració, cobrant un sou i creixent professionalment.

Perquè gràcies a l’acord que tenim amb Oracle, pots obtenir les certificacions en Disseny de bases de dades i programació amb SQLProgramació de bases de dades amb PL/SQLFonaments de Java i Programació amb Java.

Perquè treballaràs amb tecnologia Cloud puntera, com AWS. i podràs fer pràctiques a importants empreses del sector.

Perquè el nostre professorat és expert en les matèries que imparteix.

En quin horari?

Les classes a primer curs són a la tarda, de 14:30h a 20:00h. Durant el segon curs realitzaràs l’estada DUAL al matí (5 hores) i estaràs 3 hores al centre, de 18:00h a 21:00h. Si finalment no fas estada en DUAL i curses el cicle de forma presencial, l’horari serà el mateix que el primer curs.

Amb qui faré l’estada en DUAL?

Us deixem una mostra de les empreses amb les que tenim o hem tingut convenis.

Objectius

L’objectiu dels estudis és formar professionals amb la capacitat de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics i garantint l’accés a les dades de forma segura, pel que cal aprendre a:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions
 • Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, la consistència, la
  seguretat i l’accessibilitat de les dades.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el
  desenvolupament i el desplegament d’aplicacions.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats.
 • Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
 • Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives i amb la usabilitat adequada, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 • Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Crear ajudes generals i sensibles al context, utilitzant eines específiques i integrant-les en les seves
  corresponents aplicacions.
 • Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
 • Empaquetar aplicacions per distribuir preparant paquets autoinstal·lables amb assistents incorporats.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil utilitzant llibreries i tècniques de programació específiques.
 • Desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa emprant mecanismes de comunicació.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM, gestionar-los i garantir la integritat.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM
 • Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.
 • Desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d’implantació verificant-ne el comportament i realitzant les modificacions necessàries.

Estructura

Primer curs

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació bàsica.
 • Llenguatges de marques.
 • Entorns de desenvolupament
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.

Segon curs

 • Accés a dades
 • Desenvolupament d’interfícies.
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • Programació de serveis i processos.
 • Sistemes de gestió empresarial.
 • Projecte

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir:

 • A un grau universitari, amb reconeixement de part dels estudis cursats.
 • A altres cicles formatius per complementar la formació, per exemple administració de sistemes informàtics en xarxes o desenvolupament d’aplicacions web.

Sortides professionals

Aquests estudis et permetran treballar de programador, desenvolupant aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci, de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.