Les brigades

En el rerefons del projecte de les Brigades de Suport al Centre hi ha la convicció que educar no es relaciona tant amb la transmissió de coneixements com amb l’exposició a experiències d’aprenentatge que permetin als alumnes apropiar-se d’allò que aprenen i utilitzar-ho per a la resolució de problemes que es plantegin en diferents contextos amb qualitat i eficàcia. Es tracta, doncs, de dotar els alumnes amb aquells coneixements, habilitats i actituds que els permetin exercir com a ciutadans responsables i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana.

El projecte té la seva fonamentació en la teoria de les intel·ligències múltiples desenvolupada per Howard Gardner, qui afirma que, més enllà del concepte tradicional d’intel·ligència, totes les persones posseïm un conjunt d’intel·ligències diferents i independents, que són la intel·ligència cinètico-corporal, la musical, la lògico-matemàtica, la lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, la visual-espacial i la naturalista. Gadner defensa que totes les persones tenim totes les intel·ligències, en major o menor grau, i que és precisament això el que ens fa éssers humans.

El projecte de les brigades pretén facilitar el desenvolupament de totes i cadascuna d’aquestes intel·ligències creant entorns d’aprenentatge diferenciats que promoguin aquest desenvolupament i que, a més, donin a cada alumne/a la possibilitat d’excel·lir en allò que sap fer molt bé.

Les Brigades de Suport al Centre són equips d’alumnes que ajuden voluntàriament el professorat en l’organització i el funcionament del centre. Aquests equips actuen durant la franja dels primers 30 minuts de cada matí de dimarts i dijous.

Els objectius que ens proposem amb aquest projecte són:

 • Experimentar situacions reals per a l’aprenentatge d’actituds de civilitat responsable,
 • Posar en joc les millors habilitats, coneixements i característiques personals per donar suport en tasques que impliquin una millora per tot el col·lectiu del centre.
 • Adquirir coneixements, destreses i actituds que els permetin actuar com a éssers socials.
 • Aprendre a organitzar el propi treball i a desenvolupar-lo de manera professional.

En resum, volem ajudar-los a construir-se com a persones que saben i saben fer però a més saben estar i ser.

Les estratègies que posem en joc són:

 • Peer tutoring o aprenentatge entre iguals.
 • Organització i monitorització de grups de treball.
 • Desenvolupament de projectes de treball.
 • Gestió del propi coneixement per a contribuir a la resolució de problemes.
 • Treball cooperatiu.

Aquestes són algunes de les brigades que oferim:

 • La brigada magíster té com a objectiu ajudar els alumnes que ho necessitin a organitzar les tasques del dia a dia i a portar un control dels lliuraments de les tasques curriculars.
 • La brigada del ratolí pretén donar solució als problemes informàtics menors dels alumnes.
 • La brigada esportiva se’n cuida de tots els aspectes relacionats amb l’esport i l’activitat física al centre. Entre altres, vetlla pel manteniment del parc de bicicletes que l’alumnat utilitza per desplaçar-se cap al pavelló municipal, on es realitzen les activitats d’educació física.
 • La brigada decoradors gestiona la decoració del centre.
 • La brigada verda organitza les tasques de manteniment, neteja, jardineria i compostatge del centre.
 • La brigada biblioteca organitza el fons bibliogràfic del centre i organitza activitats de foment de la lectura.
 • La brigada community management es fa càrrec de les xarxes socials del centre.
 • La brigada de l’hort porta tota la gestió i manteniment de l’hort del centre.