Normes i funcionament

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Aquesta Circular pretén ser un recordatori de diferents aspectes derivats de la normativa vigent o acordats pel Claustre de professors en cursos anteriors per al bon funcionament del centre. L’equip directiu vetllarà perquè s’apliquin aquestes normes i estarà a la vostra disposició per aclarir puntualment qüestions que no s’hagin previst.

1. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DEL PROFESSORAT

1.1   L’horari laboral setmanal per al professorat és de 37 hores i 30 minuts. D’aquestes, 19 són d’horari lectiu al centre, 6 són d’horari fix al centre, 5 d’horari no fix al Centre (claustres, reunions, etc.) i les restants d’horari no fix que no s’han de fer necessariament  al Centre (programació, formació, correcció, etc.)

1.2   És obligatòria, doncs, l’assistència a totes les reunions degudament convocades. L’obligatorietat s’entén per a tota la durada de la reunió, que serà fixada prèviament.

1.3   Els professors/es d’optatives d’ESO no estan obligats a assistir a les sessions d’avaluació.

1.4   Cada reunió del professorat tindrà el seu propi sistema de control d’assistència i les absències tindran el mateix tractament que les faltes d’assistència a classe.

1.5   Com que la major part de reunions es convoquen a la tarda de dimecres, cal que ningú no es comprometi a realitzar altres activitats en aquest espai de temps.

1.6   Si es preveu que un professor o professora ha de faltar a alguna activitat d’horari del centre (classes, guàrdies, reunions…), cal que ho sol·liciti per escrit (impresos a la sala de professors) al director i n’informi amb prou antelació el cap d’estudis perquè es puguin prendre les mesures adients per pal·liar la incidència. Cal recordar que els permisos de fins a 9 dies a l’any per als funcionaris docents es consideren inclosos en els dies de vacances escolars.

1.7   En cas de falta d’assistència per força major, cal que el professor o professora avisi tan aviat com sigui possible i presenti la justificació en reincorporar-se al centre. A la sala de professors hi haurà els impresos que, un cop emplenats,  caldrà fer arribar al director o al cap d’estudis.

1.8   L’horari d’activitats escolars programades i aprovades pel Consell escolar respectarà l’horari setmanal general establert per al professorat. En el cas que un o més grups estiguin fora del centre per una sortida escolar, el professorat que no tingui classe amb els grups corresponents estarà a disposició de Prefectura d’Estudis per tal de cobrir els grups d’aquells professors.

1.9   La puntualitat, especialment en l’inici i finalització de les classes, és un element indispensable per a la bona educació dels alumnes i la convivència al centre, perquè redueix en gran manera alguns dels problemes habituals de disciplina.

1.10 Per afavorir la puntualitat tant dels alumnes com dels professors/es, aquests evitaran de retenir els alumnes entre classe i classe.

1.11 Cal respectar escrupolosament el timbre que marca el final de la classe, especialment a les últimes hores del matí i de la tarda. En cap cas, ni quan es fan exàmens, els alumnes han de sortir de l’aula abans d’hora.

1.12 El control d’assistència i puntualitat del professorat es realitza, en primera instància, a través del professorat de guàrdia, que anota la incidència al full de control diari.

1.13 A principi de cada mes es farà pública la relació de faltes d’assistència i de puntualitat del mes anterior. Si s’observa algun error, cal comunicar-ho al director.

2. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DE L’ALUMNAT

2.1 Horari

2.2 El conserge és la persona encarregada d’obrir i tancar la porta a les hores indicades. Els alumnes podran accedir a les aules fins a cinc minuts després de l’hora d’inici de la primera classe del matí i de la tarda. Si arriben quan la porta ja és tancada, els alumnes hauran d’escriure el seu nom i el grup a què pertanyen al full que hi haurà a consergeria i esperaran ordres del professor/a de guàrdia, que tindrà la discreció de permetre l’accés a les aules passats quinze minuts del començament de la classe. En els altres casos, els alumnes romandran a l’espai davant la sala de professors o a l’espai que els indiqui el professor/a de guàrdia. Únicament en casos justificats es permetrà l’accés a classe als alumnes que arribin amb més d’un quart d’hora de retard.

2.3 L’acumulació de faltes de puntualitat serà considerada com a conducta contrària a les normes de convivència i serà degudament sancionada. Per cada 6 retards no justificats els alumnes hauran de realitzar tasques educatives en horari no lectiu. D’altra banda,  l’acumulació de 12 retards motivarà el primer advertiment escrit a l’alumne, que constarà a l’arxiu de la Prefectura d’Estudis. Cada 6 retards addicionals motivaran un nou advertiment.

2.4  El professor que imparteix la primera classe del matí o de la tarda a qualsevol nivell d’ESO disposarà d’una llista de control d’aula que farà arribar a les oficines del centre, des d’on es contactarà amb les famílies dels alumnes absents. Aquest contacte es farà diàriament a traves de missatge sms. És obligació de les famílies justificar telefònicament la inassistència a classe dels alumnes.

2.5  Els professors de 3r i de 4t d’ESO que imparteixin classe després de l’hora de l’esbarjo, controlaran l’assistència dels seus alumnes i comunicaran al professor/a de guàrdia les noves absències detectades.

2.6  El professorat, tant d’ESO com de Batxillerat, anotarà al microterminal corresponent les faltes d’assistència i de retard d’alumnes a cada classe. La informació setmanal d’incidències d’alumnat estarà a disposició del professorat i del tutor/a en una carpeta a la sala de professors amb la finalitat de fer conèixer la situació de tots els alumnes de cada grup. També ha de servir perquè cada professor/a o tutor/a pugui anotar quines faltes d’assistència s’han de considerar com a justificades.

2.7  Els alumnes tenen un termini màxim d’una setmana, a partir del moment de la reincorporació al centre, per presentar la justificació de faltes a cada professor/a i lliurar el full de justificació al seu tutor/a. Passada aquesta setmana, no s’acceptarà la justificació. Els fulls de justificació de faltes de l’alumnat es facilitaran a consergeria. També es poden obtenir des de la pàgina web de l’Institut. Es pot fer servir la intranet per justificar les faltes d’assistència dels alumnes adreçant-se al tutor o tutora del grup corresponent.

2.8  Quan hi hagi evidència de faltes no justificades els tutors/es comunicaran aquesta incidència a la família de l’alumne/a. També s’enviarà, amb una periodicitat mínima mensual, un informe individual de l’alumnat amb incidències remarcables. D’altra banda, i d’acord amb les normes incloses en el Reglament de Règim Interior del centre, l’acumulació de 10 faltes d’assistència no justificades motivarà el primer advertiment escrit per a la família de l’alumne/a; a les 20 faltes no justificades s’enviarà el segon avís; a les 30, el tercer avís. A partir de les trenta es considerarà que l’alumne/a incorre en una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre. En aquest cas el Director, si ho considera oportú, iniciarà les diligències oportunes per a la instrucció d’un expedient disciplinari i, d’acord amb aquest, el Consell Escolar imposarà les sancions que cregui oportunes.

3. EXPULSIONS DE CLASSE

3.1  L’expulsió d’un alumne/a de la classe és una mesura extrema que, si bé pot contribuir a restituir l’ambient de treball en una classe concreta, produeix una distorsió greu en el conjunt del centre ja que aquest no sempre disposa d’un espai adequat on aquest alumne/a pugui realitzar alguna tasca durant el període d’expulsió. Es demana, doncs, que es recorri el mínim possible a aquesta mesura.

3.2  Quan un professor/a expulsi un alumne/a de classe, li haurà d’encarregar alguna tasca a realitzar durant el període d’expulsió i si el motiu de l’expulsió es considera prou greu, en passarà un breu informe escrit a Prefectura d’Estudis. L’alumne que hagi estat expulsat, acompanyat d’un company d’aula, haurà de presentar-se a la sala de professors i lliurar la notificació d’expulsió al professor de guàrdia.

3.3  L’expulsió d’un alumne/a de classe és anotada pel professor/a de guàrdia al full d’incidències corresponent i és comunicada als pares de forma immediata, els quals han de signar un full que acrediti que n’han tingut coneixement. L’endemà de l’expulsió, l’alumne haurà de retornar aquest full al professor de guàrdia de 1a hora que el deixarà, grapat amb l’original d’expulsió, a la carpeta corresponent de la sala de professors.

3.4  El professor/a que expulsa un alumne/a de classe, en finalitzar aquesta, comprovarà si el full de guàrdia reflecteix la incidència.

3.5  L’acumulació de 3 expulsions de classe es considera com a conducta contrària a les normes de convivència del centre i, com a tal, sancionable amb una amonestació escrita. A 6 expulsions de classe correspon la segona amonestació escrita i 1 dia de privació del dret d’assistència a classe. A 9 expulsions correspon la tercera amonestació escrita i 2 dies de privació del dret d’assistència a classe. Més de 9 expulsions de classe constitueix una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre i és motiu de la instrucció d’un expedient disciplinari i de les sancions que pugui imposar el Consell Escolar.

3.6  En els casos que ho requereixin, el Director imposarà als i a les alumnes reincidents les mesures cautelars que consideri adequades .

4. GUÀRDIES

4.1  Els professors/es que comparteixen una hora de guàrdia han de distribuir-se les diferents tasques a realitzar. Les guàrdies del temps d’esbarjo i les zones de vigilància assignades seran fixades pel cap d’estudis. S’organitzaran de manera rotatòria i es comunicaran en el tauler d’anuncis de la sala de professors. En qualsevol cas, sempre ha d’haver-hi algun professor/a a la sala de professors. Si per qualsevol circumstància això no fos possible, se n’haurà d’informar a algun membre de l’equip directiu.

4.2  A la hora d’entrada d’alumnes al centre (8:30 del matí) cal que un professor/a vigili l’entrada i rebi els alumnes que arribin tard. Un dels altres professors de guàrdia passarà per les aules a recollir els fulls de control d’assistència dels grups d’ESO i fer –los arribar a consergeria,  també recollirà els comprovants d’expulsió dels alumnes expulsats el dia anterior i els farà arribar al Cap d‘Estudis.

4.3 Durant els primers minuts de guàrdia, els professors/es han de fer el recorregut d’aules i passadissos fins que s’hagin iniciat totes les classes. Les guàrdies no es poden fer des dels departaments, seminaris o laboratoris. D’altra banda, s’ha d’evitar de convocar pares, venedors, alumnes externs del centre… durant les hores de guàrdia.

4.4  Els professors/es de guàrdia han d’anotar en els fulls de guàrdia de la sala de professors totes les incidències d’alumnes (expulsions, accidents…) i de professorat (absències i retards de més de 10 minuts).

4.5  Quan falti un professor/a d’ESO, el professorat de guàrdia farà la vigilància dintre de l’aula procurant que els alumnes realitzin alguna activitat amb material prèviament preparat pels distints departaments, seminaris o professors/es.

4.6  Si el professorat de guàrdia no pot cobrir totes les absències d’altres professors/es d’ESO, l’alumnat sense professor/a, acompanyat pel professor de guàrdia, podrà sortir al pati si aquest no està ocupat.

4.7  Quan un grup de 2n de Batxillerat no tingui professor/a, el professor/a de guàrdia pot autoritzar els alumnes que surtin del  centre. Els alumnes de 1r de Batxillerat que no tinguin professor/a podran ser autoritzats a sortir del centre les hores d’abans i després de l’esbarjo i també a última hora. Els alumnes de  1r i 2n de Batxillerat que no tinguin classe a primera hora del matí (o de la tarda) podran ser autoritzats a entrar més tard al centre, sempre que es tingui coneixement previ i s’hagi fet una comunicació mitjançant un avís a la intranet o una nota repartida entre els alumnes. En el cas de Batxillerat s’admetrà la comunicació només verbal per part d’algun membre de la Junta Directiva.

4.8  Si un alumne/a, per algun motiu justificat, ha de sortir del centre durant l’horari lectiu, haurà de lliurar al professor de guàrdia el full d’autorització de sortida degudament emplenat pel pare, mare o tutor legal. El professor deixarà el full a la carpeta d’incidències d’alumnes de la sala de professors, anotarà la incidència en el lloc corresponent i acompanyarà l’alumne fins a la porta de sortida. En cas que l’alumne no porti l’autorització, es telefonarà a la família per a què vinguin a buscar el seu fill.

4.9  Els alumnes de 1r i de 2n d’ESO no poden sortir de l’aula entre classe i classe a no ser, lògicament, que hagin de canviar d’aula.

4.10  És absolutament prohibit fumar en tot el recinte de l’Institut. Cal que tothom faci respectar aquesta norma, sigui mentalitzant l’alumnat sigui sancionant la infracció.

4.11  L’alumne/a expulsat de classe, acompanyat d’un company d’aula, serà enviat a la sala de professors amb l’imprès d’expulsió degudament signat pel professor/a que l’haurà expulsat. El professor/a de guàrdia anotarà la incidència al full de guàrdia i arxivarà el full blanc de l’imprès d’expulsió a la carpeta corresponent. Després indicarà a l’alumne/a el lloc on ha de realitzar la tasca que li haurà estat assignada i vigilarà que la compleixi.

4.12  Si un alumne/a necessita atenció mèdica urgent, el professor/a de guàrdia es dirigirà a les oficines per avisar o fer avisar la família i recollir la documentació que calgui. Tot seguit, si cal, acompanyarà l’alumne/a al centre mèdic d’urgències.

4.2  Si l’alumne porta a l’Institut algun aparell electrònic, tret de l’ordinador personal, es farà responsable exclusiu de la seva custòdia. Aquesta norma implica que la Direcció del Centre no pot respondre de pèrdues o altres accidents que afectin als esmentats aparells.

4.3  Els ordinadors personals del Programa 1X1 són propietat de l’alumne i el Centre vetllarà per la seva seguretat, sempre i quan, l’alumnat segueixi escrupolosament les normes d’ús de l’esmentat aparell. Quan un alumne surti de classe no podrà utilitzar l’ordinador i en situacions especials el lliurarà al professorat que pugui tenir-ne cura: especialment a l’hora d’Educació Física.

5. ESBARJOS

5.1  Els professors de les classes immediatament anteriors a l’esbarjo han de fer sortir els alumnes de l’aula, vetllar per a què la porta quedi tancada i adreçar-los cap al pati.

5.2  Tot l’alumnat de l’ESO passarà l’estona de l’esbarjo repartit entre la Biblioteca, el menjador i el pati de la planta baixa. Només està autoritzat a sortir de l’institut l’alumnat de Batxillerat.

5.4  Si un professor sanciona un alumne sense el dret de sortir al pati durant l’estona de l’esbarjo, aquest professor serà el responsable de la custòdia de l’alumne i l’anirà a recollir a l’aula corresponent.

6. NORMES DE MENJADOR

6.1 Definició

El menjador escolar és un SERVEI COMPLEMENTARI, NO OBLIGATORI que ofereix l’Institut als seu integrants. Pretén donar resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal, demanen la prestació en els centres docents del servei de menjador escolar en el període interlectiu del migdia.

L’objectiu bàsic del servei de menjador, atenent al seu caràcter social i educatiu, és cobrir les necessitats nutritives dels joves i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut en el marc de la convivència ordinària en els centres educatius.

6.2 Equip responsable del funcionament

El formen els/les monitors/res i el personal  del servei de menjador, el Director i el Consell Escolar del Centre.

6.3 Normes del menjador

El menjador escolar, per pròpia definició, forma part de l’estructura física i educativa del centre. Així, els seus usuaris/as estan sotmesos a la normativa general provenint del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i de la resta de normativa vigent.

6.4 Concreció de normes

 1. Tots els alumnes que han de participar en l’activitat del menjador estaran sota l’autoritat de l’equip responsable del menjador.
 2. Els alumnes han d’obeir les ordres d’aquest equip i respectar-lo.
 3. Els alumnes hauran de romandre en les instal·lacions del centre; no podran absentar-se sense l’autorització expressa dels pares o tutors legals que s’haurà de presentar amb antelació a l’equip d’educadors i educadores.
 4. Tot alumne comensal ha de guardar les normes higièniques adequades per accedir al menjador
 5. Abans d’entrar al menjador cal rentar-se les mans amb aigua i sabó.
 6. Cal entrar amb ordre, sense córrer ni cridar.
 7. Cal anar vestit adequadament.
 8. Estaran assentats correctament al seu lloc.
 9. Menjaran segons les normes de l’educació amb la boca tancada, sense tocar el menjar, sense sorolls de plats i coberts.
 10. La taula ha d’estar neta tot el temps sense restes de menjar.
 11. Els alumnes no s’alçaran de la taula sense permís dels equip de menjador.
 12. Menjaran de tot, encara que sigui en poca quantitat. Cas de no poder menjar alguna cosa els pares hauran de justificar-ho.
 13. El consum de tabac en el recinte de l’Institut serà considerat una falta greu.
 14. Participaran, quan els pertoqui, en parar i desparar taula.
 15. Parlaran en veu baixa.
 16. Tindran cura de les instal·lacions esportives del pati, els materials (cordes, balons…) i el material del menjador en general.
 17. Durant tot el temps es comportaran correctament amb els companys.

6.5  Drets

Tot alumne/a, monitor/a personal de cuina,  té dret  a ser respectat en la seva integritat física, psíquica o moral i en les normes d’educació per part de la resta de participants en l’entorn del menjador escolar.
Tots tenen dret a unes instal·lacions dignes i higièniques apropiades al servei.
El menjar serà digne d’acord amb allò acordat amb la companyia d’adjudicació del servei.

6.6  Infraccions i sancions

Segons la tipificació de faltes lleus, greus i molt greus del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, les sancions podran ser en correspondència a les dites faltes de disciplina

6.7  Consideracions

L’educació i les sancions són una garantia per a la resta dels companys i companyes de compliment de les normes de convivència.

L’equip de  monitors/res del menjador posarà especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries, els comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com les actituds de mala educació en el propi acte de menjar.

Les infraccions als drets i deures dels alumnes i les sancions corresponents estan tipificades en el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i en el Reglament de Règim Interior del Centre.

Per altra banda, encara que el menjador és una part més de l’Institut, de vegades, hi ha faltes tipificades en la normativa indicada que poden ser sancionades en el dret d’assistència al menjador sense privar als alumnes del dret d’assistència a classe, la qual cosa comporta una sanció de vegades excessiva.

7. ALTRES ASPECTES

7.1  En acabar les classes del matí i de la tarda els professors/es vigilaran que els alumnes deixin l’aula en ordre,  amb els llums apagats i els professors tancaran la porta de l’aula (només al matí).

7.2  Els professors tancaran amb clau la porta de l’aula abans de l’esbarjo  o en el cas que a la següent hora l’aula no hagi de ser ocupada. Es considerarà un comportament inapropiat que un alumne entri a una classe buida que no sigui la seva sense una autorització prèvia d’algun professor.

7.3 Durant les classes el professorat no donarà permís als alumnes per anar al lavabo, excepte en els casos d’urgència. Si l’alumnat fa un mal ús dels lavabo o en provoca un deteriorament greu, la direcció n’ordenarà el tancament i només es podran utilitzar durant els esbarjos i a les hora d’entrada al centre, tret  dels  casos urgents.

7.4  Cal evitar l’ús abusiu del telèfon i del fax del centre. Es recorda que els professors i professores no poden utilitzar els telèfons de les oficines del centre ni el de consergeria.

7.5  Es recorda que per accedir a documents interns o acadèmics dipositats a les oficines del centre cal tenir l’autorització expressa de la Junta Directiva.

7.6  Els professors/es que necessiten alguna clau d’algun espai normalment tancat la demanaran i la tornaran personalment a consergeria, on se’n portarà el control. Si no és per una causa major s’abstindran d’enviar-hi alumnes.

7.7  Quan algun professor o professora necessiti algun tipus de material de consergeria l’anirà a recollir personalment. Només en casos excepcionals hi enviarà alumnes, proveïts de la clau de plàstic verda.

7.8  Es demana que el professorat planifiqui amb temps suficient els fulls, dossiers, llibres o altre material que els conserges hagin de fotocopiar o passar a multicopista. S’estableix un marge de vint-i-quatre hores per als exàmens o fulls diversos i de tres dies per als dossiers.

7.9  Cal evitar encarregar treballs de copisteria a l’hora d’entrada dels alumnes, especialment a primera hora del matí. Els conserges tenen l’obligació de vigilar la porta, atendre pares o mares, contestar el telèfon i  facilitar claus, guix, fulls… Per tal que puguin realitzar correctament aquesta tasca, no podran fer còpies des de les 8,20 fins a les 8,50.

7.10  Els conserges, quan han de localitzar algun professor/a, poden trucar a la sala de professors o als despatxos corresponents. Si no es troba l’interessat, els conserges, només en casos molt justificats, els intentaran localitzar personalment.

7.11  Quan els conserges rebin algun encàrrec per a algun alumne/a en temps de classe, el faran arribar al professor/a de guàrdia el qual es farà responsable de fer-lo arribar a l’interessat.