Normes de convivència

 1. L’assistència i la puntualitat a classe i a les activitats escolars són obligatòries.
 2. L’horari general del centre, amb les seqüències horàries d’entrada d’alumnes corresponents, és aprovat pel Consell Escolar. La porta de l’institut romandrà tancada durant les hores de classe. A primera hora del matí i de la tarda i després de l’esbarjo, la porta es tancarà cinc minuts després de l’hora d’inici de la classe. Si els alumnes arriben quan la porta ja és tancada, hauran d’apuntar el seu nom al full de control de puntualitat i serà el professorat de guàrdia que tindrà la discreció de permetre l’accés a les aules en determinades circumstàncies. En altres casos, els alumnes romandran a l’espai de davant la sala de professors o a l’espai que els indiqui el professorat de guàrdia. La no assistència a classe per falta de puntualitat es comptabilitzarà com a falta d’assistència.
 3. Els alumnes o, quan aquests siguin menors d’edat, els seus pares o representants legals justificaran per escrit les seves faltes d’assistència tan aviat com es reintegrin a les classes. Les justificacions escrites seran lliurades al tutor o a la tutora corresponent després de ser mostrades a cada professor.  El professor, a la vista de les explicacions aportades, decidirà si els motius en justifiquen l’absència. La justificació també es podrà fer mitjançant un missatge a traves de la Intranet del Centre.
 4. En cas d’absència d’un professor, els alumnes romandran a l’aula que tinguin assignada en el seu horari a l’espera del professorat de guàrdia i seguiran les instruccions que aquest els doni.
 5. Els alumnes  no poden sortir del Centre durant l’horari escolar. A l’hora de l’esbarjo, els alumnes dels grups que el Consell Escolar determini podran sortir del centre prèvia autorització per escrit dels pares o tutors legals a l’inici del curs. En el cas dels alumnes d’ensenyament postobligatori també podran fer-ho en cas d’absència del professor en les últimes hores del matí i de la tarda, i sempre que el professorat de guàrdia així ho decideixi.
 6. El professor és responsable del seu grup tota l’hora de classe  (també en els exàmens).  Els alumnes, per tant, no sortiran de l’aula fins que soni el timbre.
 7. Cada professor controlarà l’assistència dels alumnes a la seva assignatura i periòdicament (un cop al mes com a mínim) comunicarà al tutor o a la tutora les incidències produïdes. Els tutors comunicaran als pares o responsables legals dels alumnes la relació de faltes d’assistència o puntualitat injustificades (a partir de la 3a falta injustificada). La comunicació es farà telefònicament, en nota escrita, o mitjançant un avís a la Intranet.
 8. A l’hora d’esbarjo els alumnes no es poden quedar a les aules de classe ni als passadissos de les plantes 1, 2 i 3 del Centre. El professorat de guàrdia vetllarà pel compliment d’aquesta norma.
 9. S’ha de mantenir l’ordre, les condicions d’higiene i la conservació dels mobles, material i instal·lacions del Centre. Els desperfectes que es produeixin seran comunicats al tutor o a la tutora, al cap d’estudis o a la secretària  per qualsevol membre de la comunitat educativa.
 10. No es poden consumir begudes alcohòliques en cap lloc del Centre. No es pot fumar dins el recinte de l’institut ni als voltants.
 11. En cas que un alumne hagi d’utilitzar l’ascensor, sempre ho farà acompanyat d’un adult.
 12. S’han de mantenir els principis de convivència, de respecte entre les persones i de respecte als drets dels membres de la comunitat educativa. Qualsevol acte contra aquests principis serà comunicat al tutors dels alumnes implicats i al cap d’estudis.
 13. En cas d’accident d’un alumne, el professorat de guàrdia avisarà els pares i, si no els localitza o en cas d’urgència, l’acompanyarà  al Centre Mèdic.
 14. Els alumnes hauran de tractar amb el seu tutor o amb la seva tutora els problemes que se’ls puguin presentar. Si el problema fa referència a un professor, hauran de tractar-lo en primer lloc amb ell o amb ella, i en segona instància amb el tutor o amb la tutora que, si ho creu convenient, els adreçarà al cap d’estudis o al o a la cap de departament o seminari.
 15. Els professors hauran de tractar amb el grup d’alumnes i el tutor o la tutora els problemes que es puguin presentar. Si el problema fa referència a un alumne concret, hauran de tractar-lo en primer lloc amb ell i, en segona instància, amb el tutor o la tutora. En tots dos casos, els tutors o els professors, si ho creuen convenient, n’informaran la Prefectura d’Estudis i els pares o tutors.
 16. Quan un professor hagi expulsat un alumne de classe, aquest, acompanyat d’un company d’aula,  haurà d’anar a la Sala de Professors i lliurar al professorat de guàrdia el volant que li haurà donat el professor que l’ha expulsat, també haurà de seguir les indicacions que li doni. El següent dia de classe l’alumne/a haurà de lliurar el full d’expulsió amb la signatura dels pares o tutors legals al professor de guàrdia de primera hora del matí el qual la deixarà , grapada amb l’original, a la carpeta de la sala de professors.
 17. En els ensenyaments postobligatoris, la no assistència a classe dels alumnes, motivada per raons generals i comunicades prèviament pel Consell de Delegats (el que en altres àmbits socials es coneix com a dret de vaga) no serà objecte de mesures correctores, si es compleixen les següents condicions:
  • Que s’hagi fet una votació secreta prèvia i un recompte de vots en cada grup d’alumnes, amb la presència d’un professor.
  • Que s’hagi fet un recompte general.
  • Que hagi participat en la votació més de la meitat de l’alumnat.
  • Que s’hagi comunicat a la direcció del centre amb una antelació mínima de 48 hores.
 18. El Centre garantirà el dret a romandre en el centre degudament atesos als qui no desitgin secundar la no assistència a classe per raons generals i comunicades prèviament. Aquesta atenció pot suposar, fins i tot, la progressió en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 19. El Centre vetllarà perquè s’estableixi un horari de reunions dels representants de l’alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets.
 20. El centre vetllarà per que la mediació sigui una eina important en la gestió i resolució de conflictes.

RÈGIM DISCIPLINARI

La imposició als alumnes de les mesures correctores i les sancions que es preveu en aquest reglament haurà de ser proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar, les circumstàncies personals, familiars i socials i contribuir, en la mesura que sigui possible, al manteniment i millora del seu procés educatiu.

Les conductes irregulars, tant si són constitutives de faltes com si no ho són, seran comunicades als pares o tutors legals, si els alumnes són menors d’edat.

En cas que l’alumne o els seus pares o representants legals no estiguin d’acord amb les resolucions del Consell Escolar podran interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant la Delegada Territorial.

Les mesures correctores o sancions s’aplicaran en els casos següents:

1)  Conductes contràries a les normes de convivència del centre (que no són qualificades com a falta).

2)  Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta.

1. Conductes contràries a les normes de convivència del Centre

1.1.  Les faltes no justificades de puntualitat. Seran objecte de diferents mesures correctores aquells alumnes que hagin acumulat 6 o més faltes de puntualitat no justificades.

1.2.  Les faltes no justificades d’assistència a classe: seran objecte de diferents mesures correctores aquells alumnes que hagin acumulat 12 o més faltes d’assistència no justificades.

1.3.  Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.

1.4.  Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

1.5.  Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra  membres de la comunitat educativa.

1.6.  El deteriorament, causat intencionadament, del material o de les dependències del Centre.

1.7.  Qualsevol  incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar que no constitueixi falta segons l’apartat 3 d’aquest Règim Disciplinari.

2. Mesures correctores

2.1.  Amonestació oral.

2.2.  Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del Centre.

2.3.  Privació del temps d’esbarjo.

2.4.  Amonestació escrita per part del tutor de l’alumne, el cap d’estudis o el director del Centre. Si l’alumne és menor d’edat, caldrà que els pares o representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació, la qual constarà a l’arxiu de prefectura d’estudis.

2.5.  Realització de tasques educadores per l’alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar més de dues setmanes.

2.6.  Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre per un període màxim d’un mes.

2.7.  Canvi de grup de  l’alumne per un període màxim de quinze dies.

2.8.  Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes, l’alumne  haurà de romandre al Centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

2.9.  Quant a les conductes contràries a les normes de convivència enunciades en els apartats anteriors 1.1, 1.2 i 1.7, les mesures correctores s’estableixen de la forma següent:

 • Per cada 4 faltes no justificades de puntualitat, realització de tasques educatives en horari no lectiu.
 • Per cada 12 faltes no justificades de puntualitat, amonestació escrita segons la mesura anterior 2.4 i realització de tasques educatives en horari de tarda no lectiva.
 • Per 12 faltes no justificades d’assistència o 3 expulsions de classe, amonestació escrita segons la mesura anterior 2.4.
 • Per 20 faltes no justificades d’assistència, una segona amonestació escrita i per 30 faltes no justificades, un tercer advertiment i inici de la instrucció d’un expedient disciplinari.
 • Per 6 expulsions de classe correspon un segon advertiment escrit i un dia de privació del dret d’assistència i per 9 expulsions, la tercera amonestació escrita i dos dies de privació del dret d’assistència. A més s’iniciarà  la instrucció d’un expedient disciplinari. Durant aquests dies la custòdia dels alumnes anirà, previ acord, a càrrec dels seus pares o tutors legals.

Observacions:

a. La imposició de les mesures correctores previstes als apartats 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9 hauran de ser comunicades per escrit, de forma que en quedi constància als pares o representants legals de l’alumne, en el cas que aquest sigui menor d’edat.
b. Qualsevol professor del Centre, escoltat l’alumne, pot aplicar les mesures correctores 2.1, 2.2 i 2.3
c. El tutor/a, el cap d’estudis o el director del Centre, escoltat l’alumne/a, podran aplicar les mesures correctores, quan es donin les circumstàncies previstes a l’apartat 2.4
d. El director del Centre i, per delegació d’aquest, el cap d’estudis, un cop escoltat l’alumne, el tutor o la tutora del curs i la comissió de convivència, podran aplicar les mesures correctores previstes als apartats 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.9.
e. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, a excepció de les previstes als apartats 2.1, 2.2 i 2.3, amb una explicació de la conducta de l’alumne que l’ha motivada.

3. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre

(Qualificades com a falta)

3.1.  Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofensa contra membres de la comunitat educativa que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l’apartat 2 del règim disciplinari.

3.2.  L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

3.3.  La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

3.4.  El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

3.5.   Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del Centre.

3.6.   Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del Centre.

3.7.   La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el Centre. En tot cas s’entén per reiteració haver rebut tres advertiments per conductes contràries a les normes de  convivència, en particular quan l’alumne hagi acumulat més de 9 expulsions de classe i/o més de 30 faltes d’assistència no justificades.

4. Sancions

4.1.  Realització de tasques educadores per l’alumne en horari no lectiu i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes.

4.2.   Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre durant un període que no podrà ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

4.3.   Canvi de grup o classe de l’alumne.

4.4.   Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics fora del centre, en el supòsit de suspensió del dret d’assistència al centre.  El tutor o la tutora lliurarà a l’alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre. Cas que l’alumne, després de rebre aquesta sanció reincideixi en el seu comportament, li serà obert un expedient disciplinari que es podria resoldre amb una sanció de fins a tres mesos del dret d’assistència a classe.

4.5.   Inhabilitació per  cursar estudis al Centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.

4.6.   Inhabilitació definitiva per  cursar estudis al Centre en el qual s’ha comès la falta.

Quan s’imposin les sancions previstes en els apartats 4.4, 4.5 i 4.6 de l’apartat anterior, el Consell Escolar, a petició de l’alumne, podrà aixecar la sanció, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud.

INICI D’EXPEDIENT I FUNCIONS DE L’INSTRUCTOR

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.

1.   Correspon al Consell Escolar del Centre imposar les sancions per a les conductes greument perjudicials, qualificades com a falta.

2.   El director del Centre és la persona competent per iniciar l’expedient per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la Comunitat Educativa.

3.   La iniciació de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible no superior a deu dies des del coneixement dels fets.

4.   L’expedient haurà de contenir: el nom i cognoms de l’alumne, els fets imputats, la data en la qual es van realitzar els fets i el nomenament de l’instructor.

5.   La decisió d’inici de l’expedient s’haurà de notificar a l’instructor, a l’alumne i als seus pares o representants legals,  si és menor d’edat.

6.   Els alumnes i els seus pares o representants legals, si és menor d’edat, podran plantejar davant el director la recusació de l’instructor nomenat quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.

7.   En iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció, el director, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor i escoltada la Comissió de Convivència, pot adoptar com a  mesures provisionals el canvi provisional de grup o la suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes o a determinades activitats per un període màxim de cinc dies lectius. Aquestes mesures seran comunicades al Consell Escolar. El director pot revocar en qualsevol moment les mesures provisionals adoptades.

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per l’instructor, el director, escoltada la comissió de convivència, excepcionalment podrà ampliar el període màxim de la suspensió temporal fins a un màxim de quinze dies lectius, prèvia aprovació del Consell Escolar.

El tutor o la tutora lliurarà a l’alumne un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre.

Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

8.   L’instructor formularà la proposta de resolució de la següent manera: els fets imputats, les infraccions que aquests puguin constituir, la valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació, les sancions aplicables i l’especificació de la competència per dictar una resolució del Consell Escolar.

9.   L’instructor, abans de la redacció de la proposta, practicarà – en el termini de deu dies – el tràmit de vista i audiència.

10. El Consell Escolar del Centre dictarà resolució,  la qual haurà de contenir: els fets, els fonaments jurídics, el contingut de la sanció, l’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d’interposició.

11. La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d’un mes des de la data de l’inici de l’expedient, es notificarà a l’alumne i als seus pares o representants legals en el termini màxim de 10 dies.

12. Contra les resolucions del Consell Escolar es podrà interposar recurs d’alçada davant el Gerent del  Consorci d’Educació de Barcelona en el termini màxim d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació.

13. En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores o sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna.

Circumstàncies atenuants i agreujants

 1. Seran considerades circumstàncies atenuants: reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta, no haver comès amb anterioritat faltes ni haver mostrat conductes contràries a la convivència en el centre, petició d’excuses i falta d’intencionalitat.
 2. Seran considerades circumstàncies agreujants : atemptar contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat educativa, causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior, premeditació i reiteració, i la col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

——

Aprovat pel Consell Escolar en data  27 octubre de 2011