Obtenció Títol GESO

Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

ESOCada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l’organització d’aquestes proves.

 

CALENDARI GENERAL GESO 2019

CALENDARI EXÀMENS:

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Es recomana que, amb prou antelació, el centre es posi en contacte amb tots els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2017 o 2018 i no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. Cal informar-los sobre la possibilitat de concórrer a la prova, així com també, sobre el calendari d’actuacions i sobre la documentació que cal presentar.

Model de carta a l’alumnat – 49kb
Imprès de sol·licitud – 1300kb

 

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2019 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2017 o 2018.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2019.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2019 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2018-2019. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Normativa

El dia 7 de febrer, a les 11.30 hores, hi haurà una trobada inicial amb la directora. Les proves es realitzaran els dies 28 i 29 del mes de març de 2019.

El dia 22 de febrer, a les 09.15 hores els professors de les diferents matèries us facilitaran els continguts i els criteris d’avaluació de les proves.