Com avaluem els aprenentatges

Tenint en compte el marc normatiu del departament d’educació, al nostre Institut entenem que l’avaluació té dues funcions:

– Qualificadora: evidenciar el grau d’assoliments dels aprenentatges per a quantificar aprenentatges, orientar acadèmicament o certificar la superació de l’etapa o el pas de curs.

– Reguladora: ajudar l’alumnat a identificar els seus progressos i les seves dificultats, i també orientar-los en la presa de decisions cap a la millora de l’aprenentatge.

Per tal d’aconseguir dur a terme això, tots els processos d’avaluació tenen les etapes següents:

1. Recollida de produccions de l’alumnat (p.ex. observar una presentació oral)

2. Anàlisi del seu contingut (p.ex. amb una rúbrica valorar diferents aspectes)

3. Donar “feedback” constructiu (p.ex. cal que miris més el públic per connectar més amb l’audiència)

4. Guiar la presa de decisions de l’alumne per tal de millorar (p.ex. a la propera presentació em proposo… i per aconseguir-ho…)

Al final del primer i segon trimestre s’entrega a les famílies un butlletí com aquest. També es demana a la família que valori amb l’alumne/a els aprenentatges i dificultats del trimestre i ens faci un retorn amb la seva opinió i compromisos o propostes de millora per al següent trimestre. (exemple). A final de curs es lliura un butlletí oficial amb qualificacions i comentaris que inclou un consell orientador per al curs següent o sobre estudis postobligatoris. A més, quan finalitza un projecte es lliura a les famílies un document resum sobre els aprenentatges individuals i d’equip del projecte. (exemple)

A continuació trobareu els criteris de qualificació que es fan servir per a les matèries de cada nivell i també els instruments d’avaluació que es fan servir aquest curs 2019-2020.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO