El Consell de delegats i delegades està format per tots els delegats/des dels diferents grups/classe.
Es reuneixen de forma periòdica per tractar temes d’àmbit general del centre que afecten l’alumnat i la seva participació i per tal de poder consensuar actuacions que després traslladaran a l’alumnat dels grups corresponents.

Durant el curs 2019-2020 la composició del consell és: