ViP (Dep.Tecno)

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA DE VISUAL I PLÀSTICA 2019-2020

Pilar Barambio (ViP1 + ViP4 + DT1) i Antoni Marbà (ViP2)
Joan Bassa (DT2)

 

CURS

Teoria i pràctica

1r ESO

ViP

Dibuix tècnic: traçats geometrics

Formes poligonals

Llenguatge visual

La iconicitat als llenguatges

La forma plana

Elements del llenguatge visual

Aproximació al color

2n ESO

ViP

Dibuix Tècnic

Comunicació audiovisual

4t ESO

ViP

Quès és l’art?

Disseny industrial

Geometria i disseny gràfic

Representació geométrica de l’espai

Espai i volum

Percepció visual

Els elements graficoplàstics per l’anàlisi i creació d’imatges

Imatge i so

1r BATX

DIBUIX TÈCNIC

Materials i Útils de dibuix.

Traçats fonamentals en el plànol.

Polígons.

Igualtat, semblança i proporcionalitat. Escales.

Transformacions geomètriques.

Tangències.

Corbes tècniques.

Corbes còniques.

Sistemes de representació.

Sistemes axonomètrics

Perspectiva cònica

Normalització i croquis.

Tècniques gràfiques i noves tecnologies

2n BATX

DIBUIX TÈCNIC

Traçats geomètrics

Polígons
Transformacions geomètriques
Tangències
Corbes còniques

Sistema axonomètric

Sistema dièdric

Normalització

Repàs i preparació per a selectivitat