Tecnologia

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIA curs 2019-20

MIreia Carbonell (1r), Lali Segura (3r), Roger Verdaguer (1r), Pau Adell (2n + F2-4t), Joan Bassa (F1-4t + Batx2) i Alberto Sánchez (Dep.Boss) (Batx1)
 

Teoría

Pràctica

1r ESO

Procés tecnològic

Dibuix tècnic

Materials i propietats (Fusta, metalls, materials de construcció…)

Estructures

Treballs amb fusta

Informàtica (Sistemes Operatius, Ofimàtica)

2n ESO

Electricitat

Electrònica

Processos i transformacions tecnològiques:

Matèries primes i materials transformats
Comercialització
Indústries
Exemples de transformacions tecnològiques

Muntatge de circuits elèctrics

Estudi instal·lació elèctrica de l’habitatge

Full de càlcul

Eines de Google

Programació amb Scratch

Simulació circuits electrònics

3r ESO

Les energies

Màquines simples

Mecanismes de transmissió

Motors

La palanca

Ascensor amb motor

Robòtica

Excel

4t ESO

Electrònica analògica

Electrònica digital

Control i robòtica: Automatismes i robots

Control per ordinador: Programació

Disseny de peces

Instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas

Estudi de circuits analògics

Estudi de circuits digitals

Programació Moway: Diagrames  de flux i Scratch

Sketchup per a disseny de peces

Programació amb ARDUINO

Construcció d’un robot 

1r BATX

SISTEMES ENERGÈTICS

Recursos energètics
Producció i distribució d’energia elèctrica
Energies alternatives

SISTEMES ELECTROTÈCNICS

Circuits de corrent continu
Instal·lacions elèctriques domèstiques

MATERIALS

Propietats i assaigs
Metal·lúrgia i siderúrgia
Metalls no fèrrics
Materials no metàl·lics

SISTEMES MECÀNICS

Màquines simples
Mecanismes de transmissió de moviment
Accionaments pneumàtics

2n BATX

Bloc 1: SISTEMES MECÀNICS

Dinàmica de màquines
Termodinàmica: màquines tèrmiques generadores i consumidores d’energia mecànica
Oleohidràulica i pneumàtica

Bloc 2: SISTEMES ELECTROTÈCNICS

Camp magnètic
Corrent altern
Màquines elèctriques: generadors, motors i transformadors

Bloc 3: SISTEMES AUTOMÀTICS

Sistemes digitals 
Tecnologia de control: controladors, transductors i actuadors
Autòmats programables

Bloc 4: SISTEMES DE FABRICACIÓ

Metrologia i normalització
Indústria química i tèxtil. Residus industrials 
Organització industrial. Informàtica aplicada a la producció. Seguretat i higiene en el treball

Bloc 5: REPÀS PER SELECTIVITAT