Criteris d’organització pedagògica

Criteris d’organització pedagògica

Els grups classe tenen una ràtio de 30 alumnes. A llengües i matemàtiques es redueix la ràtio però mantenint el criteri de fer grups heterogenis .L’agrupament de l’alumnat es fa tenint en compte el criteri que un grup classe ha d’estar format per la diversitat d’alumnes que hi ha a l’institut, és a dir, equilibrat quant al nombre de nois i noies, intel·ligències , d’interessos, procedències i amics/amigues. En la confecció de grups també es té en compte la informació procedent d’entrevistes amb famílies, tutors de l’escola de primària i resultats de les CB a 6è.

Els grups de treball col·laboratiu s’estructuren seguint els mateixos criteris. Al llarg del curs poden modificar-se i tendir cap els grups naturals o entregrups.

Tot el professorat agrupat per equips educatius i àmbits competencials. Ens trobem setmanalment per consensuar estratègies a seguir, formar-nos, valorar, reflexionar, intercanviar i cooperar per un millor ensenyament que doni resposta als reptes de l’educació del sXXI.