Mapes mentals en matemàtiques

Vivim en un món on la imatge juga un paper ben destacat. És per això que no ens pot estranyar pas que el pensament visual representat amb dibuixos, fletxes, símbols, fotografies, frases, paraules i altres elements per explicar i connectar de forma esquemàtica el que ens passa pel cap o el que recordem, pot esdevenir una eina potent per ajudar a aprendre a aprendre.

Què suposa per a l’alumnat?:

-El permet organitzar i relacionar idees, descriure fets, explicar fenomens, argumentar i també justificar de manera sintètica i sovint ben enlluernadora.
-Fa augmentar la capacitat de concentració en la tasca a fer.
-Facilita la comprensió del que es treballa, generant més autoconsciència.
-Potència la creativitat de cadascú.
-Ajuda a sintetitzar la informació i fer-se la seva
-El capacita per autogestionar els seus errors.
-Contribueix a l’alfabetització digital.
-Millora la comunicació amb els altres.
-Incrementa l’autoestima.
-Sostenible…Només et cal un full!

Què suposa per al professorat?

-Possibilita la regulació dels aprenentatges
-En resulta una activitat més d’avaluació inclusiva
-Proporciona informació útil sobre el procés d’Ensenyament-Aprenentatge
-Determina un millor clima relacional
-Baix cost i màxim impacte, més implicació amb menys guiatge.

Com fer-ho?

En plantejar l’activitat, la curiositat i sorpresa esdevenen elements claus. Cal animar i exemplificar amb models propers creats per altres companys en situacions similars per facilitar la comprensió del què es demana .
És bo dedicar temps per tal que l’alumnat expressi de forma comunitària les seves idees un cop feta la producció, per tal de compartir i cooperar en bé de tots, reforçant, millorant, reajustant el que s’ha après.

Quan fer-ho?

Tant se val el moment. L’instrument és vàlid tant a l’inici, com durant o al final del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Així doncs pot esdevenir una activitat de diagnosi, de comunicació d’objectius, d’anticipació i planificació de l’acció, d’ estructuració, de consolidació, de regulació…
En qualsevol cas hem d’oferir l’estratègia com una més de tot el ventall d’eines a disposició de l’alumnat per regular i autoregular el procés d’aprenentatge.

De quina manera pot fer-se ?

Individual o en petit grup, aporta riquesa al treball que se’n faci després. El compartir significats, acords, consensuar, convèncer als altres, suma més que resta en el procés i també crea el necessari per fomentar discursos compartits.

Podem optar per fer ús de les TIC o bé llapis i paper, tot i que també es poden combinar ambdues.

Molt recomanable és fer la presentació i exposició pública del treball, així com donar-ho a conèixer a la resta de l’institut i a la web o Twitter del Centre per donar amplia visibilitat pel que fa a l’enorme creativitat dels nostres alumnes.

Referències

Activitat realitzada per la professora Marisa Domínguez.