Assignació de places del procés extraordinari d’admissió, per al curs 2021-2022, dels cicles formatius de grau mitjà

Resolució del procés extraordinari

Alumnat admès:

DNI Inicials nom i cognom Nota Al·lega  preinscripció anterior
XXXXXX493 IaJiCa 5,32
XXXXXX015 ArPuVa 7,23 NO

 

Alumnat que roman en llista d’espera:

DNI Inicials nom i cognoms Nota Al·lega  preinscripció anterior
XXXXXX675 JoRuJi 5,9 NO
XXXXXX635 IsPaRu 5,47 NO
XXXXXX478 JoAnMe 5,02 NO
XXXXXX907 AnPiSa Sense documentació NO
XXXXXX393 ViPaMo Preinscripció fora de termini

L’alumnat admès ha de matricular-se com a molt tard el dia 16 de setembre. (Tingueu en compte que com abans feu la matrícula abans es podrà incorporar l’alumne a les classes)

 

Procediment de preinscripció:

Presentació de sol·licituds

  • La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d’Educació i es presenta al centre demanat, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació acreditativa, del 8 al 10 de setembre de 2021, en horari de secretaria del centre,
  • Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat. A la sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència. El centre registra l’entrada de la sol·licitud i en dona una còpia a la persona interessada, com a resguard de la seva presentació.
  • Publicació de la llista d’admesos a cada centre, al tauler d’anuncis corresponent: no més tard del 17 de setembre de 2021

Documentació acreditativa i criteris de prioritat que cal presentar juntament amb la sol·licitud i en el termini establert:

L’original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és menor d’edat.
L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (llibre de familia)
L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si està en      situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció (anterior) a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.

Criteris d’assignació de places vacants

Si la demanda és inferior a l’oferta, s’assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:  Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció de grau mitjà o superior, segons correspongui respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació acreditada.

Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle/torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins a exhaurir l’oferta.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el termini indicat pel centre.