CPICGS

Curs de Preparació  per a la Incorporació als Cicles de Grau Superior (CPICGS)
Codi: AAAA AA03 

 

Informació general

En aquests estudis la superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació professional per als cursos 2019-2020 i 2020-2021: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los. En els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació professional per als cursos 2021-2022 i posteriors no atorgarà cap prioritat, independentment del curs acadèmic en què s’hagi cursat i superat.

En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permetrà l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.

A partir del curs 2018-2019 la superació d’aquest Curs no eximirà de fer la prova d’accés de caràcter general als cicles de grau superior d’ensenyaments esportius de règim especial, però sí que n’incrementarà la qualificació final. Així, la nota final de la prova d’accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es calcularà amb la nota final de la prova d’accés (que és la mitjana aritmètica de la prova d’accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que les dues siguin superiors o iguals a quatre) més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, tenint en compte que, en cap cas, la nota resultant no podrà ser superior a 10.

La durada mínima d’aquest curs és de 700 hores.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment. A l’INS Centre d’Alt Rendiment només es pot cursar l’opció esportiva.

 

 

Continguts:

Els alumnes han de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques aplicades.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

– Matèries de la part comuna

 • Comunicació en llengua catalana: 3 hores
 • Comunicació en llengua castellana: 3 hores
 • Comunicació en llengua estrangera: 5 hores

– Matèries de la part específica de l’opció cientificotecnològica (CT)

 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores

– Matèries de la part específica de l’opció humanística i social (HS)

 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Economia d’empresa: 4 hores
 • Psicologia i sociologia: 4 hores

– Matèries de la part específica de l’opció artística (AR)

 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física – tecnologia: 4 hores
 • Expressió gràfica i plàstica: 4 hores

– Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Química – biologia: 4 hores
 • Ciències de l’esport: 4 hores (vàlida també per a la família d’activitats físiques i esportives)

 

A L’INS Centre d’Alt Rendiment es cursa:

– Matèries de la part comuna

 • Comunicació en llengua catalana: 3 hores
 • Comunicació en llengua castellana: 3 hores
 • Comunicació en llengua estrangera: 5 hores

– Matèries de la part específica de l’opció esportiva (EE)

 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Ciències de l’esport: 4 hores

 

Total d’hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d’hores setmanals del curs: 20

 

Més informació:

 

 

Requisits d’accés

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

 

 

Continuïtat d’estudis

La superació d’aquest curs té els efectes següents:

 • La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d’admissió d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.
 • Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).
 • Increment de la qualificació final de la prova d’accés als ensenyaments esportius de règim especial.

 

 

Horari

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, l’horari és el següent:

 • Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:20 a 13:00.

 

 

Preinscripció i matrícula

L’ import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació és de 240 €

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics (enllaç).

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la a la secretaria de l’INS CAR en el període corresponent  (enllaç amb Secretaria CPICGS).