PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT CAP DE CREUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 segons indicacions del PROCICAT (20 de maig de 2020)

Centre: Institut Cap de Creus

Codi de centre: 17006678

Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre.

No poden accedir al centre els col·lectius de risc:

 • Majors de 60 anys, malalties cròniques: Hipertensió, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics, renals, immunodeficiències, dones embarassades.
 • Els treballadors han de presentar una declaració responsable sobre la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

Dels 16 treballadors (docents i PAS) 11 poden assistir al centre i 5 pertanyen al col·lectiu vulnerable. Per un d’aquests 5 s’ha demanat permís especial al director territorial i al cap de riscos d’accés al centre (actuació contemplada en les instruccions de reobertura dels centres). S’ha concedit el permís.

A més dels tutors que atenen amb cita prèvia hi haurà dos professors que faran les funcions  de  rebuda  de  les  famílies  i  que  asseguraran  l’adopció  de  les  mesures acordades en aquest protocol per part dels alumnes i els familiars. Faran també la desinfecció dels espais cada canvi de trobada. Aquests docents estaran donats d’alta al GUAC.

L’empresa de neteja, abans de l’inici de l’activitat, presentarà la documentació requerida pel Departament d’Educació i la pròpia direcció del centre en relació a la salut dels treballadors que prestaran el servei durant aquest període (no seran els treballadors habituals del curs).

 • Formulari justificatiu de la recepció de documentació i d’acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials relacionada amb la pandèmia per Coronavirus: SARS-CoV-2 (no símptomes, no col·lectiu vulnerable)
 • Certificat acreditatiu de la formació que han rebut els treballadors de l’empresa de neteja en relació a la Covid 19
 • Declaració signada pels treballadors no sensibilitat Covid19
Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre:

Per accedir al centre els alumnes ho han de fer amb cita prèvia i portant signada una declaració responsable que els/les tutors/es els faran arribar per correu la setmana anterior a l’1 de juny. En aquest mateix correu es recordarà a la família el dia i l’hora que tenen assignada i se’ls informarà de les mesures de seguretat i protecció que hauran de complir tant els alumnes com els familiars que acudeixin a l’institut.

No s’atendrà cap alumne/a ni cap família amb el/la qual no s’hagi establert cita prèvia.

El formulari es pot portar fet i signat en el mòbil i el mostraran abans d’entrar a la persona que els el requereixi a l’entrada del centre, es pot portar en paper imprès de casa i signat o el poden omplir (en última instància) en el propi centre on es facilitarà el full si, malgrat haver estat informats, venen sense . Els alumnes o els familiars que els acompanyin hauran de portar el seu propi bolígraf per evitar haver d’utilitzar material del centre. També seran informats d’aquesta mesura a través dels tutors/es.

La declaració responsable es fa per tal que la família garanteixi en relació al seu fill/a una sèrie de fets que són els següents:

 • No presenta  cap  simptomatologia  compatible  amb  la  covid-19  (febre, tos, dificultat  respiratòria,  malestar,  diarrea…)  o  amb  qualsevol  altre  quadre infecciós.
 • No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
 • No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
 • Té el calendari vacunal al dia. No cal adjuntar el calendari de vacunes

Que el seu fill/a no pateix cap de les malalties següents:

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que la mateixa família, juntament amb el metge/metgessa o pediatre/a de l’alumne/a, ha valorat la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar, tot i que el seu fill/a, pateix alguna de les malalties següents:

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que prendrà la temperatura al seu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

Que coneix l’obligació d’informar el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el seu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Organització de l’acció educativa presencial.

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre.

L’assistència dels alumnes al centre és voluntària.

Continua la docència telemàtica a tots els cursos fins a final de curs (19 de juny). Les avaluacions es realitzaran de manera telemàtica.

L’atenció presencial de l’ALUMNAT al nostre centre de secundària va dirigida només a aquells alumnes de qualsevol curs que, segons el Claustre i tenint en compte el criteri dels seus tutors/es, precisen:

 • D’un suport emocional per qualsevol circumstància que el mateix professorat hagi pogut detectar al llarg del confinament (acompanyament emocional)
 • O bé  d’unes  sessions  puntuals  de  trobada  amb  el/la  tutor/a  per  fer  un acompanyament més acadèmic i curricular.

Aquest darrer supòsit pren més importància en l’alumnat de 4t d’ESO ja que finalitza l’etapa.

També es pot preveure concretar un pla personalitzat per afegir contingut formatiu a l’estiu i ajudar a iniciar el proper curs en alguns alumnes concrets.

L’Atenció individualitzada del/de la tutor/a amb l’alumne/a i, si s’escau, amb la FAMÍLIA (un únic familiar) també està contemplada en casos puntuals, com a mesura excepcional, no continuada i amb cita prèvia.

Si alguna família considera que ella o el seu fill/a, malgrat no haver estat convocats, han de ser atesos per algun motiu concret pel seu tutor/a, s’haurà d’adreçar a la direcció del centre exposant les seves necessitats i demanant cita prèvia. Després de valorar la petició, si es considera oportú, se li notificarà dia i hora de trobada.

El correu al qual hauran d’adreçar les seves peticions és el correu del centre b7006678@xtec.cat

O bé al telèfon del centre 972 251 111

Organització de grups d’alumnes i del professorat

Dimarts, 2 de juny, s’atendran:

 • 3r ESO – 2 alumnes acompanyats d’un familiar

Aquests dos nuclis familiars estan convocats en hores diferents. Horari de 9h a 14h

 • 4t ESO – 7 alumnes

Tots ells seran atesos de manera individual i estan convocats en hores diferents

Dimecres, 3 de juny, s’atendran:

 • 3r ESO – 1 alumne acompanyat d’un familiar 2 alumnes

Tots 3 convocats a hores diferents. Horari de 10h a 13h

Dijous, 4 de juny

L’educadora social i l’orientadora estaran presents a les entrevistes amb tutors/es

 • 1r ESO – 1 alumne
 • 2n ESO – 2 alumnes

1 alumne

Tots 4 convocats a hores diferents. Horari de 9h a 14h

Divendres 12 de juny

 • 4t ESO –  Grups inferiors a 15 alumnes

Convocats pel tutor a partir de 2/4 de 10

No es preveuen més trobades presencials fins a final de curs. Els alumnes del nostre centre han rebut un seguiment molt personalitzat al llarg de tot el confinament. S’està en constant comunicació amb ells a través de videoconferències, correus, mòbils…El fet de ser centre petit ha permès atendre a tothom de manera individualitzada.

Els dies 17, 18 i 19 de juny es preveu que l’alumnat acudeixi al centre per fer la devolució dels llibres a l’AMPA i per  recollir  les seves pertinences. Els tutors/es convocaran els seus alumnes de manera repartida al llarg dels matins i els docents ajudaran a recollir els llibres de reutilització. S’evitaran les cues i s’atendrà alumne/a per alumne/a. La recollida serà supervisada per l’AMPA i organitzada pels propis tutors/es i l’equip directiu.

Horaris del grups
Les trobades entre alumnes i tutors/es tenen una durada prevista de 35 minuts.

Es convoquen cada 45 minuts per tenir 10 minuts entre cada una i fer una neteja de les superfícies, la cadira, els poms de les portes…

Les entrevistes amb familiar, alumnes i tutors/es tenen una durada prevista de 50 minuts

Es convoquen cada 60 minuts per tenir 10 minuts entre cada una i fer una neteja de les superfícies, la cadira, els poms de les portes…

Un cop finalitzades les trobades els alumnes i els familiars marxen del centre.

Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.

Les entrevistes amb alumnes acompanyats de familiars es faran a la biblioteca de l’institut. Es tracta d’un espai situat a prop de l’entrada principal, prou ampli per guardar les distàncies de seguretat (4m) i amb bona ventilació exterior. A les entrevistes no hi haurà més de 5 persones com a màxim (alumne / familiar / tutor/a / educadora social i orientadora)

Les trobades del/de la tutor/a amb l’alumne/a es faran a la pròpia aula.

La devolució de llibres a l’AMPA es farà a la pròpia aula  i/o al despatx de l’AMPA.

Actuacions d’obligat compliment
Serà obligat l’ús de mascareta per totes les persones que estiguin en el recinte escolar (docents, PAS, personal de neteja, familiars, alumnes…).

Caldrà que alumnes i familiars vinguin protegits amb mascaretes des de casa.

Serà obligat que els/les alumnes i els familiars i els docents facin un rentat de mans a l’arribar al centre i també abans de sortir-ne. També abans o després d’anar al lavabo, si és el cas. Hi haurà assecador de mans.

Hi haurà gel hidroalcohòlic als espais de trobada (biblioteca i aules de tutoria) i a l’entrada del centre. Caldrà desinfectar-se amb gel si ho indica algun dels docents que faran l’acompanyament a l’entrada de l’institut.

Hi haurà un cubell amb tapa i pedal a l’entrada del centre, un segon al passadís de les aules i un tercer al passadís de la biblioteca per si cal llençar guants, mocadors… Un cop fetes totes les trobades i de manera diària es llençarà el contingut en doble bossa ben tancada al contenidor adient.

Les finestres corredisses de les aules i la biblioteca restaran obertes durant les trobades.

L’ús de guants no serà obligatori.

Es sol·licitaran a protecció civil 16 viseres protectores pel personal PAS i els docents.

El centre no disposa de servei de transport.

Aquest pla d’obertura garanteix les mesures de seguretat establertes a les Instruccions per a l’organització de l’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

Aquest Pla d’obertura del centre estarà a disposició de la Inspecció d’Educació. La directora n’informarà al Consell Escolar i el publicarà a l’espai web del centre.

Neteja i higiene
El centre es netejarà i desinfectarà prèviament a la seva reobertura. La neteja es farà mínim un cop al dia mentre hi hagi activitat al centre.

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

 • Interruptors i timbres (aparell electrònic)
 • Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
 • Baranes i passamans, d’escales i ascensors
 • Taules
 • Cadires
 • Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
 • Aixetes
 • Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i paper, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.
 • Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

Desinfecció:  hi  ha  evidència  que  els  coronavirus  s’inactiven  en  contacte  amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

Lleixiu, alcohol etílic entre el 62-71%  i peròxid d’hidrogen al 0,5%

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins…) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.