Calendari del curs

Curs 2019-20

 

Calendari:

● 12 de setembre de 2019: inici de les classes als ensenyaments d’Educació
Secundària Obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
● 18 de setembre de 2019: inici de les classes als cicles formatius de grau
superior, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els
ensenyaments de règim especial i els centres i aules de formació de persones
adultes.
● Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal.
● Del 4 al 13 d’abril de 2020: vacances de Setmana Santa.
● 19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO es faran del 19 al 23 de juny de i les proves
extraordinàries de 1r curs de batxillerat, dels cursos de formació específics d’accés
als cicles formatius es realitzaran entre l’2 i el 4 de setembre de 2020. Per als cicles
formatius i el 2n curs de Batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny
després de les proves ordinàries.
Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent
del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local:

● 11 de setembre: Diada de Catalunya
● 24 de setembre: Festa de la Mercè
● 12 d’octubre: Festa del Pilar
● 1 de novembre: Festa de Tots Sants
● 6 de desembre: Dia de la Constitució
● 8 de desembre: Festa de la Immaculada
● 1 de maig: Festa del Treball
● 1 de juny: Segona Pasqua
● 24 de juny: Festa de Sant Joan

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que no poden coincidir
amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors
als períodes de vacances escolars. Excepcionalment els serveis territorials poden
autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure
disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’aprovació prèvia del Consell
Escolar del centre.

Les festes de lliure disposició del nostre centre són:

● 4 de novembre
● 24 de febrer
● 4 de maig

 

Calendari per trimestres (avaluacions)

ESO i primer curs de Batxillerat:

● Primer trimestre: del 12 de setembre al 29 de novembre
● Recuperació de la primera avaluació per departaments setmana del 16 al 19
de desembre (tardes)
● Recuperacions de cursos anteriors 13 al 17 de gener (convocatòria única per
a l’ESO).
● Final del primer quadrimestre: 24 de gener

● Segon trimestre: del 2 de desembre al 6 de març
● Recuperacions de la segona avaluació: setmana del 30 de març al 2 d’abril
(tardes)
● Proves de competències bàsiques de 4t d’ESO: 12 i 13 de febrer
● Celebració del Carnestoltes: 21 de febrer
● Certamen ‘El cangur’: 19 de març
● Viatge de promoció de 4t ESO a Londres: del 15 al 18 d’abril

● Tercer trimestre: del 9 de març al 5 de juny
● Setmana de l’1 al 5 de juny en horari lectiu habitual
● Celebració de Sant Jordi: 23 d’abril
● Festa de promoció de 2n de batxillerat: 25 de maig
● Festa de promoció de 4t d’ESO i festa final de curs Can Vilumara: 12 de juny
● Final dels segon quadrimestre: 5 de juny

● El treball de síntesi de primer, segon i tercer de l’ESO i el projecte de recerca
de 4t de l’ESO es realitzaran els dies 8, 9, 10,11 i 12 de juny
● Jornada esportiva: 15, 16 i 17 de juny
● Les proves extraordinàries de l’ESO i proves ordinàries de primer curs de
Batxillerat es faran els dies 18, 19, 22 i 23 de juny

Segon curs de Batxillerat:

Primer trimestre: del 12 de setembre al 22 de novembre
● Recuperació de la primera avaluació per departaments setmana del 16 al 19
de desembre (tardes)

● Recuperacions de cursos anteriors del 13 al 17 de gener (primera
convocatòria)

● Segon trimestre: del 25 de novembre al 28 de febrer
● Recuperacions de la segona avaluació: setmana del 30 de març al 2 d’abril
(tardes)
● Recuperacions de cursos anteriors del 14 al 17 d’abril (segona convocatòria)

Tercer trimestre: del 2 de març al 7 de maig (avaluació i entrega notes dia 8
de maig)
● Lliurament de l’esborrany del treball de recerca al tutor/a de seguiment: 25
d’octubre
● Lliurament del treball per part del tutor/a a l’alumnat: 31 d’octubre
● Lliurament del treball de recerca: 5 de novembre
● Exposicions i avaluacions dels treballs de recerca: 3 de desembre
● Les proves ordinàries es faran els dies 13, 14, 15, 18 i 19 de maig
● Les proves extraordinàries es faran els dies 18, 19, 22 i 23 de juny

Els diferents departaments i/o seminaris educatius establiran la resta de les proves
de recuperació voluntàries de les matèries pendents de primer curs de Batxillerat en
les seves programacions.

Les dues convocatòries de les PAU 2017 per a l’alumnat de Batxillerat i de cicles
formatius de grau superior seran els dies 10, 11 i 12 de juny i els dies 4, 5 i 6 de
setembre.

Cicles formatius:

● Inici de classes de grau mitjà: dijous 12 de setembre
● Inici de classes de grau superior: dimecres 18 de setembre