DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’OBERTURA A CAN VILUMARA

PLA ORGANITZATIU 20-21 26Abril

ACTUALITAZACIÓ 26/4/2021: PRESENCIALITAT DE BATX 

Semipresencialitat a cicles

Aquest article vol ser un resum de les actuacions que es durant a terme en el desenvolupament “normal” del dia a dia escolar fins que duri la situació de risc degut a la pandemia de COV-19 i segons marquen les directrius i ordres, tant del departament de Sanitat con del depatament d’educació.
LA REFERÈNCIA COMPLETA SEMPRE ES EL DOCUMENT DEL PLA MÉS ACTUALITZAT (13 SETEMBRE)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Entregar durant durant els 3 primers dies de classe al tutor/a la Declaració Responsable (versio paper)
MENORS 18 ANYS Declaració-Responsable
MAJORS 18 ANYS Declaració-Responsable

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE
Portar posada la seva pròpia mascareta des de casa i mantenir-la posada correctament durant tota l’estada al centre.
Respectar i acceptar el compliment d’altres mesures de seguretat i prevenció que estableix el centre com: rentat de mans cada cop que es demani, possible control de temperatura, manteniment de la distància de seguretat, respectar els itineraris de circulació i espais dissenyats i establerts a l’interior del centre, etc…).
-Portar tot el material necessari per part de cada alumne/a ja que no es subministrarà material per part del centre, i no es permetrà compartir material entre l’alumnat.

ENTRADES DEL TORN DE MATI
Porta 1: Av/ josep Tarradelles      Porta 2: C/ Girona

ENTRADES TORN TARDA
Porta 1: Av/ josep Tarradelles      Porta 2: C/ Girona

RECORREGUTS DES DEL CARRER A ESPAIS D’ESO I BATXILLERAT DINS EL CENTRE

SORTIDES DEL TORN MATÍ

SORTIDES TORN TARDA