CFGS Promoció d’Igualtat de Gènere

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

  Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Competència professional

Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

Àmbits professionals
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d’igualtat i centres comunitaris, entre d’altres.

Ocupacions i llocs de treball

• Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
• Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes.
• Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 14:45 a 21:05 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 14:45 a 21:05 hores, dilluns, dimarts i dijous. El divendres fins a 20:05 hores. Dimecres no hi ha classe.

Quins mòduls s’imparteixen?

Primer curs

 • MP1 Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
 • MP2 Metodologia de la Intervenció Social
 • MP3 Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat
 • MP4. Desenvolupament comunitari (UF1, UF2)
 • MP7 Prevenció de la violència de gènere
 • MP9. Habilitats socials (UF1)
 • MP11 Formació i Orientació Laboral
 • MP15 Fonamentació de la intervenció amb perspectiva de gènere (UF1)
 • Tutoria

Segon curs

 • MP4. Desenvolupament comunitari (UF3)
 • MP5 Participació social de les dones
 • MP6 Intervenció socioeducativa per a la igualtat
 • MP8 Promoció del treball de les dones
 • MP9 Habilitats socials (UF2)
 • MP10 Primers auxilis
 • MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • MP13 Projecte de promoció d’igualtat de gènere
 • MP15 Fonamentació de la intervenció amb perspectiva de gènere (UF2)
 • Tutoria

Condicions d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de batxillerat,
 •  tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 •  haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 •  haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 •  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 •  tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 •  haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Accés a estudis universitaris

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Més informació

La Formació Professional

Formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.