CFGS Integració Social

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Integració Social.

Competència professional

Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Àmbits professionals

Administracions públiques o entitats privades com centres de serveis socials, residències destinades a l’atenció de diferents col·lectius, centres d’acollida, altres centres residencials, serveis d’ajut a domicili, centres d’inserció ocupacional i professional, centres d’ensenyament reglat, i altres projectes d’iniciativa social promoguts per entitats públiques o privades.

Ocupacions i llocs de treball

• Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
• Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
• Treballador/a familiar.
• Auxiliar de tutela.
• Tècnic/a d’integració social.
• Educador/a d’educació especial.
• Monitor/a de persones amb discapacitat.
• Tècnic/a de mobilitat bàsica.
• Mediador/a ocupacional i/o laboral.
• Mediador/a comunitari/ària.
• Mediador/a intercultural.
• Tècnic/a en ocupació amb suport.
• Tècnic/a d’acompanyament laboral.
• Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

 

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

  • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
  • 2n curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres (4 dies de la setmana).

Quins mòduls s’imparteixen?

   • MP1 Context de la intervenció social
   • MP2 Metodologia de la intervenció social
   • MP3 Promoció de l’autonomia personal
   • MP4 Inserció sociolaboral
   • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
   • MP6 Atenció a les unitats de convivència
   • MP7 Suport a la intervenció educativa
   • MP8 Mediació comunitària
   • MP9 Habilitats socials
   • MP10 Primers auxilis
   • MP11 Formació i orientació laboral
   • MP12 Empresa i iniciativa innovadora
   • MP13 Projecte d’integració social
   • MP14 Formació en centres de treball

Condicions d’accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior,

• estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent,o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una
prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 si és té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

Accés a estudis universitaris

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

 

La Formació Professional

Formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.