CFGS Educació Infantil

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

  Tríptic informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Educació Infantil.

Competència professional

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un/a mestre/a especialista d’educació
infantil i en tota l’etapa (0-6 anys) en l’àmbit no formal, en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Àmbits professionals

Sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància.

Ocupacions i llocs de treball

   • Educador/a en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), en institucions dependents d’organismes estatals, autonòmics o locals i en centres de titularitat privada.
   • Educador/a en institucions i/o en programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social o en recolzament familiar, seguint les directrius d’altres professionals.
   • Educador/a en programes o activitats d’oci o lleure infantil amb menors (de 0 a 6 anys): ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci o granges-escola.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 15:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i divendres fins a 20:05 hores.

Quins mòduls s’imparteixen?

   • MP1 Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
   • MP2 Didàctica de l’educació infantil
   • MP3 Autonomia personal i salut infantil
   • MP4 El joc infantil i la seva metodologia
   • MP5 Expressió i comunicació
   • MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu
   • MP7 Desenvolupament socioafectiu
   • MP8 Habilitats socials
   • MP9 Primers auxilis
   • MP10 Formació i orientació laboral
   • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
   • MP12 Projecte d’atenció a la infància
   • MP13 Formació en centres de treball

Condicions d’accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior,

• estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent,o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una
prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 si és té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

 

Accés a estudis universitaris
Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

 

La Formació Professional

Formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.