CFGS Animació Sociocultural i Turística

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística.

Competència professional

Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, tot promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Àmbits professionals

El tècnic/a en animació sociocultural i turística exercirà la seva activitat al sector de serveis a la comunitat: desenvolupament comunitari i informació juvenil; al sector dels serveis culturals: de lectura i informació, tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos; al sector de serveis turístics i al sector de l’oci i del temps de lleure: d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i a l’aire lliure.

Ocupacions i llocs de treball

• Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
• Monitor/a de lleure.
• Animador/a sociocultural.
• Dinamitzador/a comunitari/ària.
• Assessor/a per al sector associatiu.
• Tècnic/a comunitari/ària.
• Gestor/a d’associacions.
• Tècnic/a de serveis culturals.
• Animador/a cultural.
• Informador/a juvenil.
• Animador/a d’hotel.
• Animador/a de vetllades i espectacles.
• Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos hotelers.
• Cap de departament en animació turística.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 350 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dimarts a divendres.

Quins mòduls s’imparteixen?

   • MP1 Context de l’animació sociocultural
   • MP2 Metodologia de la intervenció social
   • MP3 Animació turística
   • MP4 Activitats d’oci i temps lliure
   • MP5 Dinamització grupal
   • MP6 Animació i gestió cultural
   • MP7 Desenvolupament comunitari
   • MP8 Informació juvenil
   • MP9 Intervenció socioeducativa amb joves
   • MP10 Primers auxilis
   • MP11 Anglès
   • MP12 Formació i Orientació Laboral
   • MP13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
   • MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística
   • MP15 Formació en centres de treball

Condicions d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior,

• estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent,o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una
prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 si és té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

Accés a estudis universitaris

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

La Formació Professional

Formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.