CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Competència professional

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Sortides laborals

Àmbits professionals

   • Atenció sociosanitària a persones al domicili.
   • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
   • Gestió de trucades de teleassistència.

 

Ocupacions i llocs de treball

• Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
• Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions.
• Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
• Auxiliar d’ajuda a domicili.
• Assistent/a d’atenció domiciliària.
• Treballador/a familiar.
• Auxiliar d’educació especial.
• Assistent/a personal.
• Teleoperador/a de teleassistència.
• Gerocultor/a.
• Educador/a d’educació especial.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r A: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres
 • 1r B: horari de 14:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i el divendres fins a 20.05 hores.
 • 2n A i 2n B: horari de 15:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i el divendres fins a 20.05 hores.

Quins mòduls s’imparteixen?

   • MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
   • MP2 Atenció sanitària
   • MP3 Atenció higiènica
   • MP4 Atenció i suport psicosocial
   • MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
   • MP6 Teleassistència
   • MP7 Suport domiciliari
   • MP8 Suport en la comunicació
   • MP9 Destreses socials
   • MP10 Primers auxilis
   • MP11 Formació i orientació laboral
   • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
   • MP13 Anglès tècnic
   • MP14 Síntesi
   • MP15 Formació en centres de treball

Condicions d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
• tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als
cicles de grau mitjà,
• tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
• haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent
(BUP),
• tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys,
• haver superat un programa de qualificació professional inicial
(PQPI) amb nota igual o superior a 8, o
• tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

La Formació Professional

Formació professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.