El Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

Actualment, en l’institut Bitàcola, està format per:

  • Directora: Berta Riera i Garriga
  • Cap d’Estudis: Mireia Capdevila Choy
  • Secretari: Xavier Reyes Tineo
  • Professorat: Daniel Palau Vidal, Maria Ballbé Martínez, Carlos Javier Molina Ávalos i Mireia Vendrell Torrella
  • AFA: Marta Garrancho Redondo
  • Alumnat: Alexandra Verdaguer Garrido i Ian Gómez Hermoso
  • Famílies: Diana Garrido Moreno i Sandra Sanmiquel Martínez
  • Ajuntament: Daniel Gonzalez Cabrera

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.