Tasques d’estiu 1r ESO

TASQUES D’ESTIU: recuperació de les matèries no assolides

Aquest material va destinat a l’alumnat que no ha assolit alguna de les matèries del curs 2019-2020 i s’haurà d’entregar al professor/a corresponent de la matèria del nivell següent el primer dia de classe d’aquella assignatura.

1r ESO