Programa de diversificació curricular

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

El Programa de Diversificació Curricular està dirigit a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que presenta dificultats d’aprenentatge i alhora una desmotivació continuada pels estudis.  

Els alumnes que en formen part segueixen un horari específic; cursen algunes matèries amb el grup classe, d’altres amb un grup reduït i també fan activitats educatives a empreses de la ciutat.

L’objectiu és afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir les competències clau de l’etapa amb una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter general, i també amb una metodologia específica i personalitzada.