Aula d’acollida

Aula d’Acollida 

Per a l’alumnat nouvingut, disposem de l’Aula d’Acollida, que és l’espai on l’alumnat assisteix una part del seu horari escolar perquè vagi adquirint competència lingüística per poder seguir el currículum amb tota normalitat.

L’objectiu principal de l’Aula d’Acollida és garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el procés de socialització d’aquest alumnat.

Es fa un seguiment personalitzat d’aquests alumnes i  segonse va adquirint els coneixements en llengua catalana, es va incorporant progressivament a l’aula ordinària.