Tutoria entre iguals

Ens basem en l’aprenentatge cooperatiu com a una metodologia de treball molt propera als alumnes. Utilitzem la tutoria entre iguals per treballar diferents aspectes que ens puguin servir per donar suport i ajudar aquells alumnes que ho necessitin.
El tutor és qui gestiona i fa el seguiment de les parelles de tutoria entre iguals.