Tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi serveixen per estimular una actitud favorable envers els estudis, ajuden a estudiar de manera organitzada i a prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge. No existeix un mètode perfecte d’estudi, sinó diferents formes d’aprendre, que hauran d’anar adaptant en funció de la seva forma de ser, dels diferents continguts i dels estadis d’aprentatge, a fi d’anar adquirint el seu propi mètode i les seves pròpies tècniques d’estudi i de treball.
Com a centre, les tècniques d’estudi són un eix vertebrador del projecte educatiu del centre i per aquest motiu les treballem a tots els cursos d’ESO i Batxillerat. Al llarg de tots els cursos treballem diferents aspectes en funció de les necessitats de cada nivell. Treballem la motivació, la concentració, l’atenció, el pla de treball, la lectura comprensiva, el subratllat, el resum, els esquemes, l’expressió escrita, l’expressió oral, la preparació d’exàmens,…

Aprendre a estudiar els ajuda a reflexionar i a entendre la importància d’adquirir una sèrie d’estratègies i recursos que els permetran una autonomia progressiva en l’adquisició dels nous aprenentatges.