Laboratori de matemàtiques

La competència matemàtica, tal com es defineix al currículum, abasta una gran varietat d’habilitats i coneixements que s’han de desenvolupar als centres educatius. Per tal d’acomplir els objectius que determina el currículum disposem d’un espai adequat per tal de realitzar unes matemàtiques més riques que fomentin l’assoliment de les competències. Aquest espai el denominem Laboratori de Matemàtiques i pretén acomplir una sèrie d’objectius:
• Diposar ordenadament de materials d’àmbit matemàtic en blocs de continguts
• Facilitar l’accés de l’alumne als materials manipulatius matemàtics
• Potenciar i facilitar la creació de materials matemàtics
• Potenciar l’autonomia de l’alumne en la resolució de problemes
• Facilitar l’accés del professorat als materials manipulatius
• Disposar d’un entorn adequat de treball cooperatiu i flexible.
L’objectiu és que tots els alumnes del centre passin almenys una hora a la setmana per l’aula de matemàtiques. D’aquesta manera realitzaran, com a mínim, una sessió on es potenciarà el treball cooperatiu, l’autonomia i la creació i ús de materials. En definitiva, una manera més propera i viva d’aprendre les matemàtiques.