PROJECTES

LABORATORI DE MATEMÀTIQUES

La competència matemàtica, tal com es defineix al currículum, abasta una gran varietat d’habilitats i coneixements que s’han de desenvolupar als centres educatius. Per tal d’acomplir els objectius que determina el currículum disposem d’un espai adequat per tal de realitzar unes matemàtiques més riques que fomentin l’assoliment de les competències. Aquest espai el denominem Laboratori de Matemàtiques i pretén acomplir una sèrie d’objectius:

 • Diposar ordenadament de materials d’àmbit matemàtic en blocs de continguts

 • Facilitar l’accés de l’alumne als materials manipulatius matemàtics

 • Potenciar i facilitar la creació de materials matemàtics

 • Potenciar l’autonomia de l’alumne en la resolució de problemes

 • Facilitar l’accés del professorat als materials manipulatius

 • Disposar d’un entorn adequat de treball cooperatiu i flexible.

L’objectiu és que tots els alumnes del centre passin almenys una hora a la setmana per l’aula de matemàtiques. D’aquesta manera realitzaran, com a mínim, una sessió on es potenciarà el treball cooperatiu, l’autonomia i la creació i ús de materials. En definitiva, una manera més propera i viva d’aprendre les matemàtiques.


INTERCANVI

El model d’intercanvi que organitzem està basat en la interacció alumne- família – escola, ja que les tres parts hi participen directament. És un intercanvi idiomàtic, cultural i familiar.

Durant l’estada dels alumnes, fem un model mixt de classes lectives i activitats d’intercanvi.

Aquest intercanvi l’oferim a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat.

Els objectius que ens plantegem en aquest projecte són:

 • Apropar l’alumnat a la realitat lingüística de l ‘idioma estranger.
 • Utilitzar l’idioma en el seu context real.
 • Millorar les competències productives (parlar i escriure) i receptives (escoltar i llegir) dels alumnes.
 • Apropar l’alumnat a la realitat social i cultural del país visitat.
 • Aprendre a conviure i a respectar els costums de les diferents cultures, posant èmfasi amb allò que ens uneix i no pas tant en allò que ens separa.
 • Entendre la diversitat com un element enriquidor de la nostra pròpia cultura.
 • Posar-se en contacte amb la comunitat educativa d’altres països i comparar-la amb la nostra.
 • Fer-nos conèixer com a poble, cultura i comunitat educativa.

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Les tècniques d’estudi serveixen per estimular una actitud favorable envers els estudis, ajuden a estudiar de manera organitzada i a prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge. No existeix un mètode perfecte d’estudi, sinó diferents formes d’aprendre, que hauran d’anar adaptant en funció de la seva forma de ser, dels diferents continguts i dels estadis d’aprentatge, a fi d’anar adquirint el seu propi mètode i les seves pròpies tècniques d’estudi i de treball.

Com a centre, les tècniques d’estudi són un eix vertebrador del projecte educatiu del centre i per aquest motiu les treballem a tots els cursos d’ESO i Batxillerat. Al llarg de tots els cursos treballem diferents aspectes en funció de les necessitats de cada nivell.  Treballem la motivació, la concentració, l’atenció, el pla de treball, la lectura comprensiva, el subratllat, el resum, els esquemes, l’expressió escrita, l’expressió oral, la preparació d’exàmens,…

Aprendre a estudiar els ajuda a reflexionar i a entendre la importància d’adquirir una sèrie d’estratègies i recursos que els permetran una autonomia progressiva en l’adquisició dels nous aprenentatges.


PHYLÉ

El projecte Phylé és un programa que consisteix en realitzar una sèrie de mesures i accions paral·leles a les sancions que s’apliquen en el centre seguint les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. Aquestes accions pretenen fer un treball personalitzat amb l’alumne i amb la família conjuntament amb Serveis Socials, amb la finalitat de  millorar el comportament de l’alumne a l’aula.

Els objectius del projecte són:

 • Millorar la convivència en el centre educatiu.
 • Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes.
 • Potenciar el treball socioeducatiu als centres educatius.
 • Acompanyar a la família en l’educació dels seus fills.

Els alumnes que participen en aquest projecte fan tasques per la comunitat en diferents espais de la ciutat i les famílies participen en diverses trobades de suport i acompanyament de l’educació dels seus fills.


PREMIS I CONCURSOS EDUCATIUS

Participar en diferents premis i concursos té per objectiu motivar l’aprenentatge dels alumnes i conèixer altres realitats educatives. Al llarg del curs ens presentem als següents concursos:


LA TRAVESSA

El treball de síntesi de tercer d’ESO té un caràcter singular: gira al voltant de l’excursionisme. Els alumnes, al llarg de tres dies, tenen l’oportunitat d’estar en contacte amb la natura i de conviure amb paisatges d’alta muntanya.

Aquesta activitat fomentem els valors de l’esforç, el companyersime, la superació personal, la responsabilitat, el respecte per la natura, el silenci, … i realitzem un treball de camp des de les diferents matèries.


MEDIACIÓ

Des dels seus inicis el centre ofereix un servei de mediació que està destinat a donar suport als alumnes en la resolució de conflictes.

La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes, en què les persones enfrontades es reuneixen i, mitjançant l’ajuda d’una tercera persona (el/la mediador/a), es facilita el diàleg, perquè puguin buscar conjuntament una sortida al problema o solució.

El centre compta amb professional especialitzat en mediació i espais de trobada per gestionar de manera dialogada els problemes de convivència que es plantegen en la vida del centre.


PARELLES LINGÜÍSTIQUES

L’alumnat nouvingut compta amb el suport de companys catalanoparlant on setmanalment els hi oferim un espai de trobada a la tarda amb l’objectiu de millorar la llengua catalana.

En aquest programa es creen parelles lingüístiques formades per un alumne voluntari que durant una hora fan conversa sobre diferents temes de la vida quotidiana, prèviament acordats amb el professor especialista.


UNA HORA DE LECTURA SILENCIOSA

Aquesta activitat té com a objectiu potenciar el gust per la lectura i l’eficiència lectora del nostre alumnat.

Consisteix a dedicar una hora a la setmana,  a la lectura silenciosa a l’aula. En aquesta hora, tant alumnes com professors hauran de llegir en silenci el llibre que vulguin.

Per tal que no afecti sempre a les mateixes matèries, l’hora de lectura serà rotativa, i tindrà un calendari fins a final de curs que tot el professorat i alumnat de 1r i 2n d’ESO d’ESO haurà de respectar.

Accés al Blog de la biblioteca


TUTORIA ENTRE IGUALS

Basant-nos amb l’aprenentatge cooperatiu com a una metodologia de treball molt propera als alumnes, utilitzem la tutoria entre iguals per treballar diferents aspectes que ens puguin servir per donar suport i ajudar aquells alumnes que ho necessitin.

El tutor és qui gestiona i fa el seguiment de les parelles de tutoria entre iguals.

DIPLOMES

Els diplomes són un  reconeixement per l’esforç personal, la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o el rendiment acadèmic obtingut i per la contribució a la millora de la convivència del centre.

Al final de cada trimestre, entreguem diplomes a L’ESFORÇ, AL COMPANYERISME, A L’EXCEL·LÈNCIA i AL SABER ESTAR.

AGENDA 21

L’instiut Baix a mar va iniciar ja el projecte Agenda 21 el curs 2009-2010, amb l’objectiu de fer un centre sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Aquest curs acadèmic continuem treballant-hi i, per això, els membres de la Comissió implicats en aquest projecte, entre els quals destaquem el paper de la USEE, segueixen unes línies bàsiques d’actuació:

1. La reducció del consum de recursos.

2. La millora de l’espai del pati.

3. La continuació de l’hort.


ACTIVITATS SOLIDÀRIES

PROJECTE LABDOO: els alumnes de quart d’ESO han col·laborat durant molt cursos amb l’ONG Labdoo, un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu proporcionar ordinadors portàtils a les escoles de diversos llocs del món per tal d’acabar amb l’anomenada fractura digital.

CURSA SOLIDÀRIA: Des del curs 2016-2017 tot el centre ha participat en una Cursa Solidària amb la qual es recapten diners a partir de les donacions de les diferents entitats, empreses i, fins i tot, de les famílies, que van destinats a diferents ONG i entitats. L’ONG SAVE THE CHILDREN, perquè els nens de l’Àfrica puguin tenir accés a l’aigua, l’ONG Give directly i també l’Associació de Joves de Baix a Mar són les tres entitats triades en les primeres edicions.


COACHING A L’AULA

En funció de les necessitats dels grups classes, realitzem dinàmiques de grup amb la finalitat de millorar el rendiments, els aprenentatges, les relacions i les habilitats socials.

_________________________________________________________________________________________________

FEM RÀDIO, A 1R DE BATXILLERAT

Els alumnes de l’assignatura “Revista digital” enregistren, dos cops al mes, un butlletí de notícies a Canal Blau Ràdio. Les notícies que hi graven les han creat els mateixos alumnes arran dels articles que setmanalment publiquen a la “Revista digital“.