Segell Baix a mar

LABORATORI DE MATEMÀTIQUES

La competència matemàtica, tal com es defineix al currículum, abasta una gran varietat d’habilitats i coneixements que s’han de desenvolupar als centres educatius. Per tal d’acomplir els objectius que determina el currículum disposem d’un espai adequat per tal de realitzar unes matemàtiques més riques que fomentin l’assoliment de les competències. Aquest espai el denominem Laboratori de Matemàtiques i pretén acomplir una sèrie d’objectius:

 • Diposar ordenadament de materials d’àmbit matemàtic en blocs de continguts

 • Facilitar l’accés de l’alumne als materials manipulatius matemàtics

 • Potenciar i facilitar la creació de materials matemàtics

 • Potenciar l’autonomia de l’alumne en la resolució de problemes

 • Facilitar l’accés del professorat als materials manipulatius

 • Disposar d’un entorn adequat de treball cooperatiu i flexible.

L’objectiu és que tots els alumnes del centre passin almenys una hora a la setmana per l’aula de matemàtiques. D’aquesta manera realitzaran, com a mínim, una sessió on es potenciarà el treball cooperatiu, l’autonomia i la creació i ús de materials. En definitiva, una manera més propera i viva d’aprendre les matemàtiques.


INTERCANVI

El model d’intercanvi que organitzem està basat en la interacció alumne- família – escola, perquè les tres parts hi participen directament. És un intercanvi idiomàtic, cultural i familiar, que es fa entre l’institut Margarete-Steiff-Gymnasium, a Giengen.

Durant l’estada dels alumnes, fem un model mixt de classes lectives i activitats d’intercanvi.

Aquest intercanvi l’oferim a 4t d’ESO.

Els objectius que ens plantegem en aquest projecte són:

 • Apropar l’alumnat a la realitat lingüística de l’alemany.
 • Utilitzar l’idioma en el seu context real.
 • Millorar les competències productives (parlar i escriure) i receptives (escoltar i llegir) dels alumnes.
 • Apropar l’alumnat a la realitat social i cultural del país visitat.
 • Aprendre a conviure i a respectar els costums de les diferents cultures, posant èmfasi amb allò que ens uneix i no pas tant en allò que ens separa.
 • Entendre la diversitat com un element enriquidor de la nostra pròpia cultura.
 • Posar-se en contacte amb la comunitat educativa d’altres països i comparar-la amb la nostra.
 • Fer-nos conèixer com a poble, cultura i comunitat educativa.

TÈCNIQUES D’ESTUDI

Les tècniques d’estudi serveixen per estimular una actitud favorable envers els estudis, ajuden a estudiar de manera organitzada i a prendre consciència del seu propi procés d’aprenentatge. No existeix un mètode perfecte d’estudi, sinó diferents formes d’aprendre, que hauran d’anar adaptant en funció de la seva forma de ser, dels diferents continguts i dels estadis d’aprentatge, a fi d’anar adquirint el seu propi mètode i les seves pròpies tècniques d’estudi i de treball.

Com a centre, les tècniques d’estudi són un eix vertebrador del projecte educatiu del centre i per aquest motiu les treballem a tots els cursos d’ESO i Batxillerat. Al llarg de tots els cursos treballem diferents aspectes en funció de les necessitats de cada nivell.  Treballem la motivació, la concentració, l’atenció, el pla de treball, la lectura comprensiva, el subratllat, el resum, els esquemes, l’expressió escrita, l’expressió oral, la preparació d’exàmens,…

Aprendre a estudiar els ajuda a reflexionar i a entendre la importància d’adquirir una sèrie d’estratègies i recursos que els permetran una autonomia progressiva en l’adquisició dels nous aprenentatges.


PHYLÉ

El projecte Phylé és un programa que consisteix a realitzar una sèrie de mesures i accions paral·leles a les sancions que s’apliquen al centre seguint les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. Aquestes accions pretenen fer un treball personalitzat amb l’alumne i amb la família conjuntament amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de  millorar el comportament de l’alumne a l’aula.

Els objectius del projecte són:

 • Millorar la convivència al centre educatiu.
 • Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes.
 • Potenciar el treball socioeducatiu als centres educatius.
 • Acompanyar la família en l’educació dels seus fills.

Els alumnes que participen en aquest projecte fan tasques per a la comunitat a diferents espais de la ciutat i les famílies participen en diverses trobades de suport i acompanyament de l’educació dels seus fills.


PREMIS I CONCURSOS EDUCATIUS

Participar en diferents premis i concursos té per objectiu motivar l’aprenentatge dels alumnes i conèixer altres realitats educatives. Al llarg del curs ens presentem als següents concursos:

 


MEDIACIÓ

Des dels seus inicis l’institut Baix a mar ofereix un servei de mediació que està destinat a donar suport als alumnes i comunitat educativa en general en la resolució de conflictes.

La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes, en què les persones enfrontades es reuneixen i, mitjançant l’ajuda d’una tercera persona (el mediador), es facilita el diàleg, perquè puguin buscar conjuntament una sortida al problema o solució.

El servei de mediació implica l’acceptació per les parts implicades en el conflicte d’aquesta mesura, perquè és un servei voluntari, que busca resoldre les diferències entre uns i altres.

Els alumnes que segueixen la mediació escriuen en un document quin ha estat l’origen del conflicte, en quina situació es troben quan comencen a parlar-ne amb el professional mediador i a què es comprometen per canviar o millorar la relació que els ha portat a conflicte. Aquest document el signen, i posteriorment el mediador revisa que els acords es compleixin.

Tan bon punt algun acord s’incompleix, alumnes i mediador es tornen a reunir per revisar què ha passat.

Aquesta mesura es complementa amb altres mesures de convivència que s’apliquen al centre.


PARELLES LINGÜÍSTIQUES

Dins del projecte lingüístic destaca les parelles lingüístiques, que consisteix en la conversa oral en llengua catalana entre un alumne amb el rol d’ensenyant i un alumne nouvingut amb el rol d’aprenent.

Les trobades lingüístiques tenen lloc a l’institut els dimarts a l’hora del pati i el mateix dia, a la tarda, de les 16.15 a les 17.15h.

Enguany, el curs escolar 2018-2019, l’institut ha inaugurat noves parelles lingüístiques amb l’escola internacional The Olive Tree. En aquest cas, els alumnes parlen un trimestre en català i el següent, en anglès.

Les parelles lingüístiques són una manera de millorar les habilitats lingüístiques.

• Tenir una parella lingüística permet estar en contacte amb companys de la llengua que els alumnes han d’aprendre, millorar o practicar, en situacions de conversa reals.

• Amb la parella lingüística s’aprenen expressions col·loquials a més d’aspectes culturals i socials.

• Les parelles lingüístiques es donen suport mutu en l’aprenentatge de la llengua, a més d’iniciar un vincle d’amistar entre els uns i els altres.

 


TUTORIA ENTRE IGUALS

Basant-nos amb l’aprenentatge cooperatiu com a una metodologia de treball molt propera als alumnes, utilitzem la tutoria entre iguals per treballar diferents aspectes que ens puguin servir per donar suport i ajudar aquells alumnes que ho necessitin.

El tutor és qui gestiona i fa el seguiment de les parelles de tutoria entre iguals.


AGENDA 21

L’instiut Baix a mar va iniciar ja el projecte Agenda 21 el curs 2009-2010, amb l’objectiu de fer un centre sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Aquest curs acadèmic continuem treballant-hi i, per això, els membres de la Comissió implicats en aquest projecte, entre els quals destaquem el paper de la USEE, segueixen unes línies bàsiques d’actuació:

1. La reducció del consum de recursos.

2. La millora de l’espai del pati.

3. La continuació de l’hort.


ACTIVITATS SOLIDÀRIES

PROJECTE LABDOO: els alumnes de 4t d’ESO han col·laborat durant molt cursos amb l’ONG Labdoo, un projecte sense ànim de lucre que té com a objectiu proporcionar ordinadors portàtils a les escoles de diversos llocs del món per tal d’acabar amb l’anomenada fractura digital.

Un moment de la Cursa Solidària del curs 2018-2019, en què els alumnes corrien a les pistes d'atletisme de Vilanova i la Geltrú

CURSA SOLIDÀRIA: En el curs 2016-2107, el professorat va decidir fer una activitat solidària en les dates properes de Nadal. El primer any, el claustre del professorat va destinar els diners a l’ONG Save The Children, per a la qual es va aconseguir recaptar 600 €.

L’any següent, el curs 2017-2018, la recaptació es va destinar per a l’Associació de Joves del barri de Mar, que s’encarreguen, entre d’altres activitats, dels casals d’estiu per a infants. Per a l’Associació es va aconseguir recaptar 700 €.

Aquest any, el curs 2018-2019, els professors van encarregar als alumnes de 2n de Batxillerat que pensessin una ONG a la qual es podria destinar el fons recaptari per la cursa i per les activitats que es farien a l’institut el 20 de desembre.

Els alumnes van decidir que fos ‘Give directly’, una ONG que es dedica a enviar diners de forma directa als destinataris finals sense intermediaris.

Perquè l’activitat solidària sigui possible, tots els alumnes de l’institut Baix a mar es van encarregar de buscar patrocinadors locals. De fet, des de l’institut es va fer una crida a la població perquè hi participés amb donacions.

Per acabar, els alumnes de 4t d’ESO de l’institut Baix a mar, i dins de la mateixa iniciativa solidària, van participar com a voluntaris en l’organització de la Mitja Marató de Vilanova, que va tenir lloc a la ciutat el 16 de desembre.


FEM RÀDIO, A 1R DE BATXILLERAT

Els alumnes de l’assignatura “Revista digital“, de 1r de Batxillerat, enregistren butlletins de notícies a Canal Blau Ràdio.

Les notícies que hi graven les han creat prèviament els mateixos alumnes arran dels articles que setmanalment publiquen a la pàgina web de l’institut.

L’objectiu de fer un butlletí de ràdio és impulsar l’ús oral del català, en el registre formal. A part, també hi va lligat la competència de saber escriure guions per llegir-los en directe en un estudi de ràdio.

El butlletí té seccions fixes, com ara les entrevistes a professorat de l’institut, que expliquen un fet d’actualitat, d’història o de ciència.