4t d’ESO

CURRÍCULUM DE 4t d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives específiques 10
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
OPTATIVES Les optatives de 4t tenen una durada de 10h setmanals. Els alumnes han d’escollir tres matèries que seran anuals.
CULTURA I VALORS ÈTICS
A la matèria de Cultura i valors ètics es treballa al voltant de dates assenyalades del curs escolar i es fomenten valors socials com l’equitat de gènere, la pau, la tolerància, el respecte, el civisme…
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Oferim un programa de diversificació curricular (PDC) per als alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimecres i els divendres realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.
OPTATIVES ESPECÍFIQUES  
FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3

Informàtica Biologia Economia i emprenedoria
Física i Química Tecnologia de Batxillerat Alemany
Tecnologia de Cicles Formatius Cultura clàssica Visual i Plàstica de Batxillerat Visual i Plàstica de Cicles Formatius
Llatí Filosofia Informàtica de Cicles Formatius Informàtica de Batxillerat
Filosofia Música

 

Projectes transversals

Orienta’t (primer trimestre) 

L’alumne descobrirà quines són les seves habilitats i capacitats i reconèixer què li agrada, més enllà dels estereotips socials.

Fem Recerca (segon trimestre)

Es tracta d’aprendre a treballar en equip, utilitzar correctament les eines de recerca, i analitzar la planificació i l’organització de les tasques necessàries per realitzar amb eficiència el Treball de Recerca de final de l’etapa de l’ESO.

Treball de Recerca (tercer trimestre)

Es realitza un treball de recerca indagant en una temàtica escollida pels alumnes d’acord als seus interessos.