Projecte Curricular 3r d’ESO

CURRÍCULUM DE 3r d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 2
Ciències de la naturalesa: física i química 2
Matemàtiques 4
Educació física 2
Música 2
Tecnologia 2
Religió o cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 2
Total 30

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de català, castellà i anglès. Dels tres grups de tercer fem les matèries distribuïdes per nivell acadèmic (T1, T2, i T3).
DESDOBLAMENTS A les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Oferim dues hores setmanals d’optatives. Els alumnes escolliran entre les optatives Quimera, Alemany i Hidden in he Mediterranean sea.
CULTURA I VALORS ÈTICS
Durant aquesta hora farem quatre matèries un projecte individual amb l’objectiu de que cada alumne faci el seu propi projecte en funció dels seus interessos i les seves necessitats. Oferim les matèries d’Iniciació a la Programació, Expressió Escrita, Habilitats Socials i Valors. Tots els alumnes fan les quatre matèries organitzades de forma bimestral.
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Oferim un programa de diversificació curricular pels alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimarts i els dijous realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.