Projecte Curricular 2n d’ESO

CURRÍCULUM DE 2n d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 4
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: física i química 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Religió o cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 2
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de català, castellà i anglès. Dels tres grups de segon fem quatre grups en aquestes matèries (T1, T2, T3 i  T4), distribuïts per nivell acadèmic. Els grups T1 i T2 són grups equivalents en quant a nivell acadèmic.
DESDOBLAMENTS A les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Durant aquestes dues hores, el alumnes poden triar entre:

  1. Alemany com a segona llengua estrangera: s’ofereix des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat com a matèria optativa.
  2. Treball per projectes interdisciplinars, amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i de reforçar les competències bàsiques.
CULTURA I VALORS ÈTICS
Durant aquesta hora es treballarà el desenvolupament de la sensibilitat moral, especialment el fet de posar-se en el lloc de l’altre, el sentit de la justícia i la preservació dels lligams afectius amb les altres persones.