Estructura organitzativa

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

A l’ESO tenim entre quatre i tres línies segons els cursos. Concretament, a 1r d’ESO, 4 mentre a 2n, 3r i 4t d’ESO, 3. Per la seva banda, tant a 1r com a 2n de Batxillerat, tenim dues línies.

Els grups classe s’han elaborat distribuint els alumnes de forma heterogènia a cada un dels cursos.

Per atendre les necessitats educatives de tots i cada un dels alumnes organitzem el currículum en funció dels següents criteris:

  1. Reduir la mitjana a les assignatures de llengües.

  2. Desdoblar les matèries de Tecnologia i Ciències Naturals una hora a la setmana quan treballen a les aules específiques.

  3. Augmentar l’oferta formativa en els cursos més avançats.

  4. Oferir un Reforç d’Aula, que consisteix a treballar amb dos professors dins l’aula.

  5. Oferir com a alternativa a la Religió matèries relacionades amb els valors, les habilitats socials, tècniques d’estudi i eines per a la vida quotidiana.

  6. Elaborar adaptacions curriculars per aquells alumnes que ho necessitin.

  7. Elaborar Plans Individualitzats (PI) per aquells alumnes que ho necessitin.


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per a aquells alumnes en què l’organització i la distribució curricular no és suficient, des del centre oferim altres recursos per tal de donar-los suport i fer-ne un seguiment.

El professorat d’orientació educativa i d’atenció a la diversitat ofereix el seu suport en:

Reforç a l’aula: en algunes matèries es treballa amb dos professors a l’aula.

Adaptacions curriculars: es dona suport al professorat per a l’elaboració de les adaptacions curriculars quan sigui necessari.

Plans individualitzats: aquells alumnes que tenen un Pla individualitzat (PI) es fa una coordinació amb el tutor i un seguiment exhaustiu de l’alumne/a.

Atencions individuals (ATI): es destinen unes hores setmanals per a aquells alumnes que necessiten un seguiment individualitzat.

Des del curs 2018-2019, hem incorporat la figura del Tutor de Suport a Tutors (TST) per garantir la millora en l’atenció dels alumnes, de manera que un mateix alumne pot tenia tutor d’aula i a més tutor individual.

I també s’ofereix el Programa de Diversificació Curricular (PDC) [vegeu-lo a baix].

Coordinacions externes: per aconseguir un millor seguiment de l’alumne, es realitzen coordinacions amb l’EAP, Serveis Socials, CSMIJ, EAIA, i aquells organismes que estan involucrats en el procés educatiu de l’alumne.


AULA D’ACOLLIDA

Disposem d’una Aula d’Acollida, que és l’espai on l’alumnat nouvingut assisteix una part del seu horari escolar perquè vagi adquirint competència lingüística per poder seguir el currículum amb tota normalitat.

L’objectiu principal de l’Aula d’Acollida és garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i el procés de socialització d’aquest alumnat.

L’Aula d’Acollida està dirigida per una professora que hi fa les classes i compra amb el suport de la coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC) a l’institut Baix a mar.

Un cop s’adscriu l’alumne nouvingut a un grup, també es compta amb el tutor de l’aula ordinària i els professors de les matèries que fa amb el grup classe.


PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

El nostre Projecte de Diversificació Curricular (PDC) l’anomenem Eukairia, que, en grec, significa oportunitat. Està format per dos grups d’alumnes de 3r i 4t d’ESO, que funcionen com a grups independents, que a la vegada estan integrats en els seus respectius grups de 3r i 4t ESO.

  Els destinataris del PDC són alumnes amb NESE (necessitats educatives de suport educatiu) i concretament:

-Alumnes amb trastorn d’aprenentatge

-Alumnes en situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorides

-Alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur

L’equip docent de 2n i 3r d’ESO fa un treball previ durant les sessions d’avaluació per seleccionar els alumnes canditats. Després hi ha reunions amb les famílies per explicar què és el PDC, i, finalment, es recullen les preferències professionals dels alumnes i de les famílies per triar l’empresa on faran les pràctiques.

 Els requisits per participar-hi són:

-Acceptació de participar-hi per part de l’alumne i de la família

-Motivació per als aprenentatges pràctics i professionals

-Estar cursant 3r d’ESO

-Complir els compromisos de comportaments i actituds, signat per part de la família i dels alumnes

-Implicar-se en la iniciativa comuna de PDC

Curricularment, hi ha 6 hores compartides amb l’aula ordinària; 12 hores específiques organitzades en àmbits; 12 hores de pràctiques a empresa. Per consegüent, cada alumne té un horari personalitzat.

El PDF també treballa tres àmbits: lingüístic i social (Ciències Socials, Castellà, Anglès, Català i Orientació laboral), científic i tecnològic (Matemàtiques, Tecnologia i Ciències Naturals i pràctic (pràctiques d’empresa) i una sèrie de matèries no integrades en àmbits, Cultura i Valors, Educació Física i Tutoria.

Perquè el PDC funcioni, cal la cohesió de quatre pilars: professorat, famílies, alumnat i empreses.

Actualment tenim un contacte amb més de 30 empreses de tots els sectors que estan implicades en el PDC.

Per últim, cal assenyalar que el PDC compta amb el conveni entre la conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, integrats en la iniciativa anomenada FAR.


SUPORT INTENSIU D’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA (SIEI)

El curs 2012-2013 va néixer a l’institut Baix a Mar la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), que actualment és coneguda amb el nom de Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI).

Aquesta unitat està dissenyada per acollir alumnes amb una discapacitat psíquica.

Com a centre, creiem en el model inclusiu, de manera que cadascú d’ells està assignat a un grup classe. Sempre que entren en una aula ordinària van acompanyats d’un professional de la SIEI.

Els alumnes del SIEI participen en algunes classes ordinàries. El criteri ve establert en funció de les necessitats de cada alumne, de les seves possibilitats i dels objectius que ens marquem els professors per a cada un d’ells.

Les matèries que segueixen són les següents: Educació Física; projectes de 1r d’ESO, i Cultura i valors ètics de 1r (Cuina i educació emocional).

També segueixen les assignatures d’Hort, que consisteix a plantar verdures i hostalisses en un espai habilitat del pati, i també Plàstica. Aquestes dues matèries les fan juntament amb els alumnes del Programa de Diversificació Curricular, (PDC) [vegeu-ho més amunt].

El seu horari setmanal és de 25 hores, així que entren cada dia a les 9h i acaben a les 14h.