Trets d’identitat

La gestió de l’institut està orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

El nostre centre també es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat.

La nostra ideologia de centre preveu, com a referents, e5556423662_97de429e82ls següents aspectes:

  • La cultura de l’esforç i la constància com a eix vertebrador de tota la formació.

  • El treball en equip del professorat com a eina fonamental per a satisfer les necessitats pedagògiques i personals del nostre alumnat.

  • L’atenció personalitzada tenint en compte les necessitats educatives de cadascun dels nostres alumnes.

  • La implicació del centre per a la sostenibilitat i la cura de l’entorn.

  • L’ús de les noves tecnologies com a eina bàsica de treball i de comunicació.