ERASMUS +

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

Cada any apareix una nova convocatòria d’ajuts Erasmus+ i per optar-hi convé tenir presents els objectius prioritaris que, per a aquella convocatòria, ha fixat la Comissió. Aquestes prioritats apareixen en el Programa Anual de Treball per a la implementació del programa, el qual és accessible des del web de la Comissió Europea i també des del web de l’Agència Nacional de gestió del programa que, a Espanya, és el SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació). Amb qui nosaltres ens coordinem.

Per al 2017, es consideren de finançament prioritari els projectes educatius que persegueixin:

  • L’assoliment de competències i capacitats rellevants i d’alt nivell (bàsiques, transversals, d’emprenedoria, en llengües estrangeres i digitals)
  • La inclusió social i, en especial, la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la no segregació (que facilitin l’adquisició competències interculturals i cíviques, l’alfabetització digital, el pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i el racisme; la participació social i educativa d’aprenents amb dificultats).
  • El foment de pedagogies obertes i innovadores, en l’era digital; i l’educació participativa, amb les TIC com a motor de canvi sistèmic.
  • La professionalització de la docència: millora de la formació inicial i continuada.
  • La millora dels instruments per al reconeixement de competències i qualificacions (aprenentatge formal, no formal i informal) (projectes per al desenvolupament de portafolis)
  • La inversió educativa sostenible, rendible i eficient.

Erasmus+ i el seu complement eTwinning són programes estratègics de millora educativa, amb impacte positiu en tot el sistema.