RECUPERACIONS

  • MATÈRIES PENDENTS D’ALTRES CURSOS (convocatòria febrer) I EXÀMENS RECUPERACIÓ DE SETEMBRE.

Per recuperar al setembre les matèries suspeses caldrà:

  • Confeccionar un dossier amb les 25 preguntes respostes correctament i lliurar-lo en format paper al professor el dia de la prova escrita.
  • Realitzar una prova escrita que constarà de 25 preguntes i de les que caldrà respondre un mínim de 20 correctament.

L’alumne que no porti el dossier en paper el dia de la recuperació no podrà fer la prova escrita.

Per preparar la prova escrita i confeccionar el dossier heu d’anar a l’enllaç corresponent dels següents:

Podeu fer els test tantes vegades com vulgueu o necessiteu per fer la prova satisfactòriament. Quan acabeu de fer el test surt una opció per veure quines preguntes heu respost correctament i en quines heu fallat.