RECUPERACIONS

Febrer

Les matèries que constitueixen les Ciències Experimentals (Biologia i Geologia / Física i Química) s’avaluen de manera continuada al llarg del curs i dels anys.

Amb això, l’assoliment de les competències en cursos superiors, suposa la recuperació de la matèria en cursos anteriors suspesos.

Recordeu que Biologia i Geologia i Física i Química són dues matèries diferents: La Biologia i Geologia es cursa a 1r, 3r i de manera optativa a 4t de l’ESO; mentre la Física i Química és una matèria que es cursa a 2n, 3r i també de manera optativa a 4t de l’ESO. Així, superar cursos posteriors de cadascuna d’aquestes matèries suposa superar la mateixa matèria de cursos anteriors.

De manera específica, per aquells alumnes de 4t de l’ESO, que no cursen en l’actual curs acadèmic les matèries de Biologia i Geologia i de Física i Química, recuperaran la matèria de la següent manera:

 

Juny 

 

Batxillerat

Els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 al final de l’ avaluació ordinària, podran recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària (que té lloc al setembre a 1r de batxillerat i al juny a 2n de batxillerat), mitjançant la realització d’una prova escrita. La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim de 5, encara que l’alumne hagi tret una nota superior a la prova escrita.

GESO
  • En el següent link (espai de l’alumnat) podràs trobar els continguts mínims de les matèries de ciències experimentals (Biologia i Geologia / Física i Química) que hauràs de conèixer per realitzar satisfactòriament la prova.