RECUPERACIONS Juny 2019

 

ESO- Educació Visual i Plàstica

El càlcul de la nota final de la matèria d’Educació Visual i Plàstica és la mitjana aritmètica dels tres trimestres. És imprescindible, però, aprovar els tres trimestres per tal de superar l’assignatura.

Durant el curs, per tal d’aprovar un trimestre suspès s’hauran de presentar totes les pràctiques endarrerides.

En el cas de que la nota de final de curs quedi suspesa, els alumnes podran recuperar la matèria presentant-se a les proves extraordinàries previstes al calendari.

Per a recuperar la matèria suspesa, els alumnes haureu de realitzar una prova. La primera part d’aquesta prova són unes activitats prèvies que s’hauran de presentar juntes en un portafolis, i la segona part es farà a classe el dia fixat per part del centre.

Per a poder aprovar, és imprescindible presentar les activitats prèvies el dia de la prova. Si aquestes no es presenten, NO es podrà recuperar la matèria.

Molt important: El dia de la prova s’haurà de portar: Compàs, escaire, cartabó, goma d’esborrar, llapis, maquineta, colors de fusta, tisores, cola i tot el material que creieu necessari per a realitzar la prova.

En els següents enllaços teniu les instruccions del que s’ha de realitzar per cursos:

1r ESO

3r ESO

4t ESO (optativa)

Tingueu en compte que s’ha de realitzar les activitats dels curs que teniu pendent (no del que heu cursat aquest any).

 

BATXILLERAT- Dibuix Tècnic

La qualificació final de la matèria de Dibuix Tècnic de Batxillerat és la mitjana aritmètica dels tres trimestres. És imprescindible, però, aprovar els tres trimestres.

En cas de tenir un trimestre o més suspès, es farà una recuperació de suficiència a final de curs. Aquest examen es farà per parts (per trimestres, per tal de recuperar el trimestre suspès).

En el cas de que la matèria quedi suspesa, es realitzarà una avaluació extraordinària que consistirà en una prova de recuperació de tot el curs.

Per aprovar cal tenir com a nota un 5 o més.

Si un alumne no es presenta a l’avaluació extraordinària es tindrà en compte la normativa de centre inclosa a les NOFC.