Estudis

L’Institut Vilatzara imparteix estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. Per aquest curs, la nostra comunitat educativa està constituïda de quasi 900 alumnes, 77 professors i professores tots ells especialistes i 4 professionals d’administració i serveis.

ESO

Objectius

 • Dotar els alumnes de la formació acadèmica necessària en totes les àrees de coneixement que preveu el currículum.
 • Desenvolupar les capacitats autònomes de l’alumnat a través dels hàbits d’estudi i de treball.
 • Desenvolupar les capacitats crítiques i creatives de l’alumnat.
 • Desenvolupar en l’alumnat capacitat de treball en equip.

 Concrecions

 • A primer, segon i tercer d’ESO totes les hores de totes les assignatures s’imparteixen en grups reduïts (amb una ràtio d’entre 24 i 26 alumnes) per poder atendre millor els diversos nivells i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
 • Els alumnes realitzaran pràctiques en els tallers i laboratoris corresponents.
 • Els alumnes realitzaran pràctiques a l’aula d’idioma i pràctiques de llengua oral.
 • Els alumnes cursaran al llarg de tot l’any Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) – i robòtica – dins l’assignatura de Tecnologia.
 • L’assignatura d’Educació Física de 1r i 3r. d’ESO inclou activitats de Natació a la Piscina Municipal.
 • S’ofereixen dues segones llengua estrangeres: Francès i Alemany.
 • S’ofereix la possibilitat de cursar, a tots els nivells, amb diversos graus d’optativitat, determinades matèries del currículum en anglès, enfocades a treballar l’expressió i la comprensió oral i escrita.
 • El treball de síntesi es farà intensivament, a finals del tercer trimestre.

 Avaluació

 • Els alumnes són avaluats de manera contínua. Trimestralment i a final de curs s’emet un butlletí de les qualificacions numèriques de l’1 al 10.
 • A mitjans de la 1a avaluació, es durà a terme una preavaluació.
 • Els alumnes que no hagin superat alguna matèria en l’avaluació final contínua de juny realitzaran activitats extraordinàries d’avaluació per tal de superar-les (deures d’estiu i exàmens de setembre).
 • L’alumne supera el curs en aprovar la totalitat de matèries.

BATXILLERAT

Objectius

 • Formació acadèmica i personal
 • Accés a la universitat
 • Accés a cicles formatius de grau superior

El centre imparteix dues modalitats de batxillerat: Ciències i Tecnologia ; Humanitats i Ciències Socials.

Avaluació

 • Els alumnes s’avaluen trimestralment (més una preavaluació a mitjans del 1r trimestre).
 • Les matèries es qualifiquen del 0 al 10.
 • Cal aprovar totes les matèries de cada curs.
 • Es pot cursar segon curs amb dues matèries pendents com a màxim que caldrà aprovar al llarg del nou curs.
 • Els alumnes que no hagin superat alguna matèria en l’avaluació final contínua de juny realitzaran activitats extraordinàries d’avaluació per aprovar-les (exàmens de setembre).